Ciekawostki o Arabii Sau­dyj­skiej

Quiz o Arabii
Co znajduje się na fladze Arabii Saudyjskiej?

Wy­zna­nie wiary. Na fladze wi­docz­na jest tzw. szahada (wy­zna­nie wiary) o treści "Nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego pro­ro­kie­m"
cieka­wos­tki o Arabii »
Wejście do którego świętego miasta zamknięte jest dla niewierzących?

Mekki. W ostat­nich latach Mekka rozwija się w bły­ska­wicz­nym tempie, mimo, że do miasta mają wstęp jedynie Mu­zuł­ma­nie.
cieka­wos­tki o mia­stach »
Jakiego typu ropa naftowa jest najlepsza? (najcenniejsza)

Słodka. Jako słodką określa się ropę naftową z nie­wiel­ką ilością związ­ków siarki. Osiąga ona naj­wyż­sze ceny, gdyż naj­ła­twiej­sze (i naj­tań­sze) jest jej dalsze prze­twór­stwo i trans­port. W dzie­więt­na­stym wieku po­szu­ki­wa­cze ropy naf­to­wej spraw­dza­li jej jakość or­ga­no­lep­tycz­nie - pró­bu­jąc jej smak. Ropa o niskiej za­war­to­ści siarki jest w istocie lekko słod­ka­wa.
cieka­wos­tki o za­so­bach na­tu­ral­nych »
Jak nazywa się druga co do wielkości pustynia na świecie? (nie licząc pustyń polarnych)

Pu­sty­nia Arabska zajmuje więk­szośc roz­le­głe­go Pół­wy­spu Arab­skie­go. Jest dwu­krot­nie większa od Gobi i czte­ro­krot­nie od Ka­la­ha­ri oraz au­stra­lij­skiej Pustyni Wik­to­rii.
cieka­wos­tki o pu­sty­niach »
Ile razy muzułmański pielgrzym obchodzi świątynię al-Kaaba?

Siedem. Podczas Hadżżu, około sześciu mi­lio­nów piel­grzy­mów zbiera się jednego dnia, by okrążać bu­dy­nek.
cieka­wos­tki o islamie »
Który z władców otrzymał Order Uśmiechu?

Król Arabii Sau­dyj­skiej. Ab­dul­lah bin Ab­du­la­ziz Al Saud otrzy­mał to wy­róż­nie­nie po tym, jak ufun­do­wał ope­ra­cję roz­dzie­le­nia bliź­nia­czek sy­jam­skich z Ja­ni­ko­wa. Otrzy­mał także Order Orła Białego z rąk Lecha Ka­czyń­skie­go.
cieka­wos­tki o na­gro­dach »
Kiedy, według tradycji, powstał Koran?

610-632. Według wierzeń mu­zuł­ma­nów Koran został ob­ja­wio­ny Ma­ho­me­to­wi przez ar­cha­nio­ła Dżi­bri­la. Sam Mahomet był nie­pi­śmien­ny, a „ka­no­nicz­ną” wersję spisał Zajd ibn Sabit, jego oso­bi­sty se­kre­tarz.
cieka­wos­tki o re­li­giach »
Gdzie jest Mekka?

3. Mekka była przez wieki rzą­dzo­na przez bez­po­śred­nich po­tom­ków Ma­ho­me­ta. W roku 1925 została częścią Arabii Sau­dyj­skiej.
cieka­wos­tki: Bliski Wschód »
Więcej ciekawostek znajdziesz grając w quiz o Arabii