Ciekawostki o Arabii Sau­dyj­skiej

Wybrane spośród 26 pytań o Arabii   Quiz o Arabii

Co znaj­du­je się na fladze Arabii Sau­dyj­skie­j?

Wy­zna­nie wiary. Na fladze wi­docz­na jest tzw. szahada (wy­zna­nie wiary) o treści "Nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego pro­ro­kie­m"
Utworzył: Przemek

Wejście do którego świę­te­go miasta za­mknię­te jest dla nie­wie­rzą­cy­ch?

Mekki. W ostat­nich latach Mekka rozwija się w bły­ska­wicz­nym tempie, mimo, że do miasta mają wstęp jedynie mu­zuł­ma­nie. Znaj­du­ją­ca się przed miastem Brama Koranu wy­zna­cza miej­sce, w którym nie­-mu­zu­łu­ma­nie powinni za­wró­cić.
Utworzył: Josh Terrence

Jakiego typu ropa naftowa jest naj­lep­sza? (naj­cen­niej­sza)

Słodka. Jako słodką określa się ropę naftową z nie­wiel­ką ilością związ­ków siarki. Osiąga ona naj­wyż­sze ceny, gdyż naj­ła­twiej­sze (i naj­tań­sze) jest jej dalsze prze­twór­stwo i trans­port. W dzie­więt­na­stym wieku po­szu­ki­wa­cze ropy naf­to­wej spraw­dza­li jej jakość or­ga­no­lep­tycz­nie - pró­bu­jąc jej smak. Ropa o niskiej za­war­to­ści siarki jest w istocie lekko słod­ka­wa.
Utworzył: globalquiz.org

Jak nazywa się druga co do wiel­ko­ści pu­sty­nia na świe­cie? (nie licząc pustyń po­lar­ny­ch)

Pu­sty­nia Arabska zajmuje więk­szośc roz­le­głe­go Pół­wy­spu Arab­skie­go. Jest dwu­krot­nie większa od Gobi i czte­ro­krot­nie od Ka­la­ha­ri oraz au­stra­lij­skiej Pustyni Wik­to­rii.
Utworzył: Wujek Dobra Rada

Prawa wy­bor­cze kobiet były suk­ce­syw­nie nada­wa­ne przez po­szcze­gól­ne kraje przez cały XX wiek. W którym roku kobiety w Arabii Sau­dyj­skiej nabyły czynne prawa wy­bor­cze?

W 2015 r. Kobiety w Arabii Sau­dyj­skiej mogły po raz pierw­szy gło­so­wać sa­mo­dziel­nie w wy­bo­rach 12 grudnia 2015 roku. Kra­ja­mi, w których kobiety nie mają, bądź mają bardzo ogra­ni­czo­ne prawa wy­bor­cze po­zo­sta­ją w 2016 r. Brunei oraz Liban.
Utworzył: Radek

Ile razy mu­zuł­mań­ski piel­grzym ob­cho­dzi świą­ty­nię al-Ka­aba?

Siedem. Podczas Hadżżu, około sześciu mi­lio­nów piel­grzy­mów zbiera się jednego dnia, by okrążać bu­dy­nek.
Utworzył: Kasia

Który z władców otrzy­mał Order Uśmie­chu?

Król Arabii Sau­dyj­skiej. Ab­dul­lah bin Ab­du­la­ziz Al Saud otrzy­mał to wy­róż­nie­nie po tym, jak ufun­do­wał ope­ra­cję roz­dzie­le­nia bliź­nia­czek sy­jam­skich z Ja­ni­ko­wa. Otrzy­mał także Order Orła Białego z rąk Lecha Ka­czyń­skie­go.
Utworzył: Przemek

Kiedy, według tra­dy­cji, powstał Koran?

610-632. Według wierzeń mu­zuł­ma­nów Koran został ob­ja­wio­ny Ma­ho­me­to­wi przez ar­cha­nio­ła Dżi­bri­la. Sam Mahomet był nie­pi­śmien­ny, a „ka­no­nicz­ną” wersję spisał Zajd ibn Sabit, jego oso­bi­sty se­kre­tarz.
Utworzył: Przemek

Gdzie jest Mekka?

W punkcie 3. Mekka była przez wieki rzą­dzo­na przez bez­po­śred­nich po­tom­ków Ma­ho­me­ta. W roku 1925 została częścią Arabii Sau­dyj­skiej.
Utworzył: Jerzy Kański
Więcej ciekawostek znajdziesz grając w  quiz o Arabii