Co znajduje się na fladze Arabii Saudyjskiej?Wejście do którego świętego miasta zamknięte jest dla niewierzących?Jakiego typu ropa naftowa jest najlepsza? (najcenniejsza)Jak nazywa się druga co do wielkości pustynia na świecie? (nie licząc pustyń polarnych)Ile razy muzułmański pielgrzym obchodzi świątynię al-Kaaba?Który z władców otrzymał Order Uśmiechu?Kiedy, według tradycji, powstał Koran?Gdzie jest Mekka?

Ciekawostki Arabia Sau­dyj­ska

Wybrane spośród pytań oznaczonych Arabia Sau­dyj­ska Global Quiz

Wy­zna­nie wiary. Na fladze wi­docz­na jest tzw. szahada (wy­zna­nie wiary) o treści "Nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego pro­ro­kie­m"

Mekki. W ostat­nich latach Mekka rozwija się w bły­ska­wicz­nym tempie, mimo, że do miasta mają wstęp jedynie Mu­zuł­ma­nie.

Słodka. Jako słodką określa się ropę naftową z nie­wiel­ką ilością związ­ków siarki. Osiąga ona naj­wyż­sze ceny, gdyż naj­ła­twiej­sze (i naj­tań­sze) jest jej dalsze prze­twór­stwo i trans­port. W dzie­więt­na­stym wieku po­szu­ki­wa­cze ropy naf­to­wej spraw­dza­li jej jakość or­ga­no­lep­tycz­nie - pró­bu­jąc jej smak. Ropa o niskiej za­war­to­ści siarki jest w istocie lekko słod­ka­wa.

Pu­sty­nia Arabska zajmuje więk­szośc roz­le­głe­go Pół­wy­spu Arab­skie­go. Jest dwu­krot­nie większa od Gobi i czte­ro­krot­nie od Ka­la­ha­ri oraz au­stra­lij­skiej Pustyni Wik­to­rii.

Siedem. Podczas Hadżżu, około sześciu mi­lio­nów piel­grzy­mów zbiera się jednego dnia, by okrążać bu­dy­nek.

Król Arabii Sau­dyj­skiej. Ab­dul­lah bin Ab­du­la­ziz Al Saud otrzy­mał to wy­róż­nie­nie po tym, jak ufun­do­wał ope­ra­cję roz­dzie­le­nia bliź­nia­czek sy­jam­skich z Ja­ni­ko­wa. Otrzy­mał także Order Orła Białego z rąk Lecha Ka­czyń­skie­go.

610-632. Według wierzeń mu­zuł­ma­nów Koran został ob­ja­wio­ny Ma­ho­me­to­wi przez ar­cha­nio­ła Dżi­bri­la. Sam Mahomet był nie­pi­śmien­ny, a „ka­no­nicz­ną” wersję spisał Zajd ibn Sabit, jego oso­bi­sty se­kre­tarz.

3. Mekka była przez wieki rzą­dzo­na przez bez­po­śred­nich po­tom­ków Ma­ho­me­ta. W roku 1925 została częścią Arabii Sau­dyj­skiej.
Zagraj w quiz Arabia Saudyjska, aby zobaczyć wszystkie ciekawostki.