Na jaką odległość strzelało Działo Paryskie?Kto, wśród wojowników Wikingów, nosił rogate hełmy?Która konkurencja szermiercza najbardziej przypomina walkę w pojedynku?Gdzie spopularyzowano i nadano nazwę Koktaili Mołotowa?Co jest substancją czynną gazu pieprzowego, używanego do samoobrony?Jaka właściwość zubożonego uranu powoduje, że używa się go do produkcji amunicji?Podczas II wojny światowej Japończycy opracowali żywe torpedy. Jak skuteczna była to broń?Termin "kamikaze" zazwyczaj odnosi sie do ataków samolotów. Jednak Japończycy używali jeszcze innych typów pojazdów do ataków samobójczych. Jakich? Która armia używała psów przeciwpancernych podczas II wojny światowej?To zdjęcie z roku 1896 przedstawia wojownika. Z jakiego kraju?

Najlepsze ciekawostki o broni

Wybrane spośród 33 pytań o broni Quiz o broni

130 km. Działo służyło Niemcom do ostrza­łu Paryża zza linii frontu podczas I wojny św. Pocisk osiągał wy­so­kość 40 km i był pierw­szym sztucz­nym obiek­te­m, który dotarł do stra­tos­fe­ry. W tym mo­men­cie lotu nie na­po­ty­kał on prak­tycz­nie oporu po­wie­trza, stąd ogromny zasięg działa.

Nikt nie nosił. Po­pu­lar­ny wi­ze­ru­nek ro­ga­tych hełmów wo­jow­ni­ków Wi­kin­gów pojawił się w XIX wieku, zapewne za­po­ży­cza­jąc rogate hełmy ze zna­le­zisk po­cho­dzą­cych z epoki brązu, czasów dużo wcze­śniej­szych od Wi­kin­gów.

Szpada. W walce szpadą liczy się to, kto pierw­szy trafi prze­ciw­ni­ka, a polem tra­fie­nia jest całe ciało – od maski aż po buty. W prze­ci­wień­stwie do szpady, we flo­re­cie i szabli ist­nie­je szereg zasad umow­nych okre­śla­ją­cych np. pierw­szeń­stwo ataku, a pole tra­fie­nia jest ogra­ni­czo­ne i tra­fie­nia poza nie nie są uzna­wa­ne.

W Fin­lan­dii. W trakcie wojny Ra­dziec­ko­-Fiń­skiej (1939-1940), Mołotow ogłosił w prze­mó­wie­niu ra­dio­wy­m, że ra­dziec­kie bom­bow­ce nie zrzu­ca­ją bomb, tylko paczki żyw­no­ścio­we dla gło­du­ją­cych Finów. W od­po­wie­dzi Finowie zaczęli żar­to­wa­ć, że oni od­rzu­ca­ją kok­ta­ile dla Rosjan.

Kap­sa­icy­na, znana z pa­pry­ki. Sub­stan­cją czynną gazu pie­przo­we­go jest kap­sa­icy­na ala­li­do­wa. Osoby po­szko­do­wa­ne powinny - po­dob­nie jak w przy­pad­ku zje­dze­nia zbyt ostrej papryki - prze­my­wać skórę tłusz­czem lub wodą z mydłem; unikać samej wody.

Wysoka gę­stość. Zu­bo­żo­ny uran jest 1,67 razy gęstszy od ołowiu i ma 84% gę­sto­ści osmu i irydu, sub­stan­cji o naj­więk­szej gę­sto­ści w ziem­skich wa­run­kach. W efekcie pocisk z uranu ma mniej­sze roz­mia­ry niż od­po­wia­da­ją­cy mu masą pocisk oło­wia­ny, a co za tym idzie, dużo lepsze wła­ści­wo­ści ba­li­stycz­ne. Może też głębiej pe­ne­tro­wać i prze­bi­jać pan­ce­rze.

Roz­cza­ro­wa­nie. Główną sła­bo­ścią ka­ite­nów była bardzo ogra­ni­czo­na mak­sy­mal­na głę­bo­kość za­nu­rze­nia, która z kolei ogra­ni­cza­ła głę­bo­kość za­nu­rze­nia uzbro­jo­ne­go w nie okrętu pod­wod­ne­go. W efekcie łodzie wy­po­sa­żo­ne w kaiteny okazały się mało sku­tecz­ne - utra­co­no ich osiem, podczas gdy same za­to­pi­ły jedynie dwa okręty.

Torped. W ostat­nim okresie drugiej wojny świa­to­we­j, Ja­poń­czy­cy używali Ka­ite­nó­w, żywych torped. Pierw­sze z nich były za­pro­jek­to­wa­ne tak, by pilot mógł wy­sko­czyć po skie­ro­wa­niu torpedy w kie­run­ku celu - jednak w prak­ty­ce okazało się to mało wy­ko­nal­ne i póź­niej­sze modele nie po­sia­da­ły tej moż­li­wo­ści. Kaiten mógł po wy­strze­le­niu pływać kilka godzin, wie­lo­krot­nie po­na­wia­jąc atak w przy­pad­ku chy­bie­nia.

So­wie­ci. Psy prze­ciw­pan­cer­ne uczone były prze­no­sić ładunki wy­bu­cho­we pod czołgi. Pier­wot­nym po­my­słem było, aby pies po­zby­wał się ładunku i wracał. Jednak w prak­ty­ce rzadko się to udawało i osta­tecz­nie wy­po­sa­ża­no psy w ładunki eks­plo­du­ją­ce w wyniku nasisku na pałąk. Ame­ry­ka­nie z kolei tre­no­wa­li psy, które miały nisz­czyć schrony - ale osta­tecz­nie nigdy ich nie użyto.

Samoa na Pa­cy­fi­ku. Wo­jow­nik trzyma Ni­fo­'o­ti - wy­jąt­ko­wą broń, cha­rak­te­ry­stycz­ną dla Samoa. Jest to skrzy­żo­wa­nie broni obu­cho­wy­ch, ty­po­wych dla Oce­anii, z ostrza­mi na­rzę­dzi rol­ni­czy­ch, spro­wa­dzo­ny­mi przez Eu­ro­pej­czy­ków.
Więcej ciekawostek znajdziesz grając w quiz o broni.