Ciekawostki o de­se­rach

Wybrane spośród pytań o de­se­rach

Przy­pa­le­nia ogniem. Crème brûlée do­słow­nie oznacza przy­pa­lo­ny krem. Twarda sko­rup­ka to cukier skar­me­li­zo­wa­ny pod wpływem ognia. Do tego celu używa się palnika ga­zo­we­go lub wy­so­ko­pro­cen­to­we­go al­ko­ho­lu, wy­le­wa­ne­go na po­wierzch­nię i pod­pa­la­ne­go na stoliku klien­ta.

Turniej te­ni­so­wy Wim­ble­don. Co roku podczas Wim­ble­do­nu zużywa się ok. 30 ton tru­ska­wek i 7 tys. litrów śmie­ta­ny.

Mig­da­ły. W prze­szło­ści mar­ce­pan był bardzo po­pu­lar­ny w całej Eu­ro­pie. Został wyparty przez cze­ko­la­dę.

Bakława po­pu­lar­na jest w kuch­niach bał­kań­ski­ch, tu­rec­kiej i or­miań­skiej. Jest bardzo słodka, gdyż cienkie warstwy pół­fran­cu­skie­go ciasta prze­kła­da­ne są po­kru­szo­ny­mi orze­cha­mi z miodem.

Mleka i cukru. Naj­prost­szym spo­so­bem uzy­ska­nia kajmaku jest pod­grze­wa­nie sło­dzo­ne­go mleka skon­den­so­wa­ne­go.

Z samego cukru. Po­wsta­wa­nie karmelu to efekt skom­pli­ko­wa­nych pro­ce­sów za­cho­dzą­cych podczas pod­grze­wa­nia cukru. W za­leż­no­ści od tem­pe­ra­tu­ry, kar­me­li­za­cja daje różne efekty. Można uzyskać masę od mięk­kie­j, poprzez kruchą, aż do twar­de­j, przy­po­mi­na­ją­cej szkło.

Sorbet jest po­zba­wio­ny tłusz­czu, przez co stanowi ni­sko­ka­lo­rycz­ną al­ter­na­ty­wę dla lodów. Legenda głosi, że Neron w celu przy­go­to­wy­wa­nia sor­be­tu, roz­ka­zał przy­no­sić wiadra lodu z gór aż do Rzymu.
Więcej ciekawostek znajdziesz grając w quiz o deserach.