Najlepsze ciekawostki o Europie

Quiz o Europie
W którym europejskim mieście znajduje się wulkan grożący w każdej chwili wybuchem?

W Ne­apo­lu. Mający 24 kratery Campi Flagrei to jeden z naj­więk­szych wul­ka­nów świata. Znaj­du­je się on w więk­szo­ści pod wodą zatoki, nad którą po­ło­żo­ny jest Neapol. Wulkan ma po­ten­cja­ł, by wy­buch­nąć z siłą VEI 7 (naj­wyż­szy stopień siły erup­cji, ozna­cza­ny jako su­per­-ko­lo­sal­ny­). Jego ostat­nia, nie­wiel­ka erupcja w roku 1538 utwo­rzy­ła w mieście nowe wznie­sie­nie, nazwane Monte Nuovo.
cieka­wos­tki o ka­ta­stro­fach na­tu­ral­nych »
Linia brzegowa którego europejskiego półwyspu jest najmniej stabilna?

Skan­dy­naw­skie­go. Do XVIII wieku w Szwecji pa­no­wa­ło prze­ko­na­nie, że poziom morza nie­ustan­nie opada. Z ini­cja­ty­wy Andersa Cel­siu­sa na wy­brze­żu umiesz­czo­no szereg ozna­cze­ń, by zwe­ry­fi­ko­wać tę teorię. W roku 1765 wysnuto wnio­se­k, iż nie jest to ob­ni­ża­nie poziomu morza, ale wy­no­sze­nie lądu - później wy­ja­śnio­ne jako ruchy izo­sta­tycz­ne wy­wo­ła­ne ustą­pie­niem lo­dow­ca.
cieka­wos­tki o Szwecji »
Prezydent Francji jest jednocześnie monarchą pewnego kraju. Którego?

Andory. Andora jest współ­k­się­stwe­m, głową państwa są dwaj współ­k­sią­żę­ta: biskup z hisz­pań­skie­go miasta Seo de Urgel oraz pre­zy­dent Fran­cji. Dzięki temu Andora jest jedynym pań­stwem eu­ro­pej­ski­m, w którym urzę­du­ją­cy mo­nar­cha jest wy­bie­ra­ny w re­gu­lar­nych wy­bo­rach (co 5 lat).
cieka­wos­tki o Francji »
Ile jest czynnych wulkanów na kontynencie europejskim - nie wliczając otaczających go wysp?

Jeden. Jest to We­zu­wiusz. Po­zo­sta­łe eu­ro­pej­skie wulkany znaj­du­ją się na wy­spa­ch, naj­wię­cej na Is­lan­dii (ok. 20-35).
cieka­wos­tki o wul­ka­nach »
Które dwie europejskie stolice znajdują się najbliżej siebie? (pomijając dyskusyjną parę Watykan-Rzym)

Wiedeń i Bra­ty­sła­wa. Bra­ty­sła­wa leży za­le­d­wie 60 ki­lo­me­trów od Wied­nia. Przed drugą wojną świa­to­wą kur­so­wał między nimi tram­waj.
cieka­wos­tki o Austrii »
W którym europejskim państwie najpopularniejsze nazwisko pochodzi od zawodu księdza? (tak jak Kowalski - od kowala)

W Ru­mu­nii. Takie na­zwi­sko mogło zostać prze­ka­za­ne na­stęp­ne­mu po­ko­le­niu lub przy­pi­sa­ne dzie­ciom tylko w Ko­ście­le Pra­wo­sław­ny­m, gdzie kapłani za­kła­da­ją ro­dzi­ny. Popescu (od popa) to naj­pow­szech­niej­sze spośród wszyst­kich nazwisk w Ru­mu­nii.
cieka­wos­tki o Rumunii »
Które kraje europejskie wprowadziły w przeszłości prohibicję?

Kraje skan­dy­naw­skie. W po­cząt­kach dwu­dzie­ste­go wieku ruchy po­stu­lu­ją­ce wpro­wa­dze­nie pro­hi­bi­cji po­ja­wi­ły się w pu­ry­tań­skich spo­łecz­no­ściach Pół­noc­nej Ameryki i Skan­dy­na­wii. To właśnie w Nor­we­gii, Is­lan­dii i Fin­lan­dii pro­hi­bi­cję wpro­wa­dzo­no, zanim zrobiły to Stany Zjed­no­czo­ne.
cieka­wos­tki o Is­lan­dii »
Które państwo z południa Unii Europejskiej utrzymuje wciąż obowiązkową służbę wojskową?

Grecja. Hi­sto­ria kon­flik­tów między Grecją a Turcją jest długa i krwawa. W latach 1974-2002 w Grecji trwał stan po­wszech­nej mo­bi­li­za­cji w związku z kry­zy­sem cy­pryj­skim.
cieka­wos­tki o hi­sto­rii Grecji »
To zdjęcie zrobiono w jednej z europejskich stolic. W której?

W Hel­sin­kach. Te potężne lo­do­ła­ma­cze za­cu­mo­wa­ne są w porcie w Hel­sin­kach każdego lata, ocze­ku­jąc zimy. Prawie cała wymiana han­dlo­wa dociera do Fin­lan­dii przez Zatokę Fińską, która w zimie, ze względu na srogie mrozy i mało słoną wodę, łatwo za­ma­rza.
cieka­wos­tki o Fin­lan­dii »
Która z europejskich stolic nazywała się Kristiania?

Oslo. W roku 1624, podczas pa­no­wa­nia Chri­stia­na IV, miasto Oslo zostało znisz­czo­ne w wielkim po­ża­rze. Po od­bu­do­wa­niu, zostało nazwane Chri­stia­nią na cześć króla, co po re­for­mie pisma w 1877 za­mie­nio­no na Kri­stia­nię. W roku 1925 przy­wró­co­no stolicy dawną nazwę.
cieka­wos­tki o Nor­we­gii »
Więcej ciekawostek znajdziesz grając w quiz o Europie