Najlepsze ciekawostki o Europie

Wybrane spośród 121 pytań o Europie   Quiz o Europie

W którym eu­ro­pej­skim mieście znaj­du­je się wulkan grożący w każdej chwili wy­bu­che­m?

W Ne­apo­lu. Mający 24 kratery Campi Flagrei to jeden z naj­więk­szych wul­ka­nów świata. Znaj­du­je się on w więk­szo­ści pod wodą zatoki, nad którą po­ło­żo­ny jest Neapol. Wulkan ma po­ten­cja­ł, by wy­buch­nąć z siłą VEI 7 (naj­wyż­szy stopień siły erup­cji, ozna­cza­ny jako su­per­-ko­lo­sal­ny­). Jego ostat­nia, nie­wiel­ka erupcja w roku 1538 utwo­rzy­ła w mieście nowe wznie­sie­nie, nazwane Monte Nuovo.
Utworzył: Ted Starr

Linia brze­go­wa którego eu­ro­pej­skie­go pół­wy­spu jest naj­mniej sta­bil­na?

Skan­dy­naw­skie­go. Do XVIII wieku w Szwecji pa­no­wa­ło prze­ko­na­nie, że poziom morza nie­ustan­nie opada. Z ini­cja­ty­wy Andersa Cel­siu­sa na wy­brze­żu umiesz­czo­no szereg ozna­cze­ń, by zwe­ry­fi­ko­wać tę teorię. W roku 1765 wysnuto wnio­se­k, iż nie jest to ob­ni­ża­nie poziomu morza, ale wy­no­sze­nie lądu - później wy­ja­śnio­ne jako ruchy izo­sta­tycz­ne wy­wo­ła­ne ustą­pie­niem lo­dow­ca.
Utworzył: globalquiz.org

Pre­zy­dent Francji jest jed­no­cze­śnie mo­nar­chą pewnego kraju. Któ­re­go?

Andory. Andora jest współ­k­się­stwe­m, głową państwa są dwaj współ­k­sią­żę­ta: biskup z hisz­pań­skie­go miasta Seo de Urgel oraz pre­zy­dent Fran­cji. Dzięki temu Andora jest jedynym pań­stwem eu­ro­pej­ski­m, w którym urzę­du­ją­cy mo­nar­cha jest wy­bie­ra­ny w re­gu­lar­nych wy­bo­rach (co 5 lat).
Utworzył: puchatek5

Które dwie eu­ro­pej­skie stolice znaj­du­ją się naj­bli­żej siebie? (po­mi­ja­jąc dys­ku­syj­ną parę Wa­ty­ka­n-Rzy­m)

Wiedeń i Bra­ty­sła­wa. Bra­ty­sła­wa leży za­le­d­wie 60 ki­lo­me­trów od Wied­nia. Przed drugą wojną świa­to­wą kur­so­wał między nimi tram­waj.
Utworzył: Koniolub Grubas

W którym eu­ro­pej­skim pań­stwie naj­po­pu­lar­niej­sze na­zwi­sko po­cho­dzi od zawodu księ­dza? (tak jak Ko­wal­ski - od kowala)

W Ru­mu­nii. Takie na­zwi­sko mogło zostać prze­ka­za­ne na­stęp­ne­mu po­ko­le­niu lub przy­pi­sa­ne dzie­ciom tylko w Ko­ście­le Pra­wo­sław­ny­m, gdzie kapłani za­kła­da­ją ro­dzi­ny. Popescu (od popa) to naj­pow­szech­niej­sze spośród wszyst­kich nazwisk w Ru­mu­nii.
Utworzył: globalquiz.org

Które kraje eu­ro­pej­skie wpro­wa­dzi­ły w prze­szło­ści pro­hi­bi­cję?

Kraje skan­dy­naw­skie. W po­cząt­kach dwu­dzie­ste­go wieku ruchy po­stu­lu­ją­ce wpro­wa­dze­nie pro­hi­bi­cji po­ja­wi­ły się w pu­ry­tań­skich spo­łecz­no­ściach Pół­noc­nej Ameryki i Skan­dy­na­wii. To właśnie w Nor­we­gii, Is­lan­dii i Fin­lan­dii pro­hi­bi­cję wpro­wa­dzo­no, zanim zrobiły to Stany Zjed­no­czo­ne.
Utworzył: globalquiz.org

Które państwo z po­łu­dnia Unii Eu­ro­pej­skiej utrzy­mu­je wciąż obo­wiąz­ko­wą służbę woj­sko­wą?

Grecja. Hi­sto­ria kon­flik­tów między Grecją a Turcją jest długa i krwawa. W latach 1974-2002 w Grecji trwał stan po­wszech­nej mo­bi­li­za­cji w związku z kry­zy­sem cy­pryj­skim.
Utworzył: Marcin Baka

To zdjęcie zro­bio­no w jednej z eu­ro­pej­skich stolic. W której?

W Hel­sin­kach. Te potężne lo­do­ła­ma­cze za­cu­mo­wa­ne są w porcie w Hel­sin­kach każdego lata, ocze­ku­jąc zimy. Prawie cała wymiana han­dlo­wa dociera do Fin­lan­dii przez Zatokę Fińską, która w zimie, ze względu na srogie mrozy i mało słoną wodę, łatwo za­ma­rza.
Utworzył: globalquiz.org

Która z eu­ro­pej­skich stolic na­zy­wa­ła się Kri­stia­nia?

Oslo. W roku 1624, podczas pa­no­wa­nia Chri­stia­na IV, miasto Oslo zostało znisz­czo­ne w wielkim po­ża­rze. Po od­bu­do­wa­niu, zostało nazwane Chri­stia­nią na cześć króla, co po re­for­mie pisma w 1877 za­mie­nio­no na Kri­stia­nię. W roku 1925 przy­wró­co­no stolicy dawną nazwę.
Utworzył: globalquiz.org

W którym kraju, jako jedynym w Europie Wschod­nie­j, krwawo obalono dyk­ta­tu­rę ko­mu­ni­stycz­ną?

W Ru­mu­nii. Reżim upadł po tym, gdy Ce­au­se­scu po­zwo­lił on strze­lać do de­mon­stra­cji w Ti­mi­so­arze 17 Grudnia 1989. Wy­da­rze­nia te, na­gło­śnio­ne prze Radio Wolna Europa, spo­wo­do­wa­ły wybuch de­mon­stra­cji w Bu­ka­resz­cie, w trakcie których doszło do walk z woj­skiem i po­li­cją. Ce­ase­scu uciekł he­li­kop­te­re­m, został jednak schwy­ta­ny przez od­dzia­ły woj­sko­we. Trzy dni póź­nie­j, po szybkim pro­ce­sie został roz­strze­la­ny wraz z żoną Eleną.
Utworzył: globalquiz.org
Więcej ciekawostek znajdziesz grając w  quiz o Europie