logoGLOBALQUIZ.ORG
Który zapis: "żyd" czy "Żyd" jest poprawny? Ile świec ma menora symbolizująca Judaizm? Te tymczasowe budki na balkonach budowane są na okres jednego tygodnia co roku. Kto tutaj mieszka? Ilu Żydów, spośród ich światowej populacji, mieszka w Izraelu? Kto przedstawiany jest z harfą?

Ciekawostki judaizm

Wybrane spośród pytań oznaczonych judaizm Global Quiz

Zależy od zna­cze­nia. Słowo "Żyd" oznacza członka narodu ży­dow­skie­go, po­dob­nie jak "Po­la­k". Słowo "żyd" oznacza wy­znaw­cę ju­da­izmu, po­dob­nie jak "chrze­ści­ja­ni­n". Akurat w przy­pad­ku tej religii są to często (ale nie za­wsze­!) terminy toż­sa­me.

7. Menora opisana jest w Biblii jako złoty świecz­nik z sied­mio­ma lam­pa­mi, służący jako prze­no­śna świą­ty­nia za czasów wę­drów­ki Żydów przez pu­sty­nię, a potem w Świą­ty­ni Je­ro­zo­lim­skiej. Zgodnie z Tal­mu­dem nie wolno Żydom używać lamp z sied­mio­ma świe­ca­mi poza Świą­ty­nią, dlatego po­wszech­nie używane przez nich menory (na zdję­ciu) mają dzie­więć świec.

Żydzi. Kuczki to tym­cza­so­we szałasy używane przez Żydów podczas święta Sukkot. Sym­bo­li­zu­ją one wa­run­ki, w jakich miesz­ka­li Żydzi podczas wę­drów­ki przez pu­sty­nię po opusz­cze­niu Egiptu. Or­to­dok­syj­ni Żydzi spę­dza­ją w nich cały tydzień święta, inni - tylko spo­ży­wa­ją po­sił­ki.

42%. W Izraelu mieszka ok. 42% spośród świa­to­wej po­pu­la­cji Żydów sza­co­wa­nej na ok. 14 mi­lio­nów. Mniej więcej tyle samo mieszka w Ameryce Pół­noc­ne­j, reszta zaś roz­pro­szo­na jest po świe­cie, głównie za­miesz­ku­jąc w Europie Za­chod­niej.

Król Dawid. Harfa jest atry­bu­tem króla Dawida. Według Biblii, Dawid słynął z gry na harfie, zanim wsławił się za­bi­ciem Go­lia­ta. Jego gra przy­no­si­ła uko­je­nie królowi Sau­lo­wi.
Zagraj w quiz judaizm, aby zobaczyć wszystkie ciekawostki.