Ciekawostki o ju­da­izmie

Wybrane spośród 349 pytań hi­sto­rycz­nych   Quiz historyczny

Który zapis: "żyd" czy "Żyd" jest po­praw­ny?

Zależy od zna­cze­nia. Słowo "Żyd" oznacza członka narodu ży­dow­skie­go, po­dob­nie jak "Po­la­k". Słowo "żyd" oznacza wy­znaw­cę ju­da­izmu, po­dob­nie jak "chrze­ści­ja­ni­n". Akurat w przy­pad­ku tej religii są to często (ale nie za­wsze­!) terminy toż­sa­me.
Utworzył: globalquiz.org

Ile świec ma menora sym­bo­li­zu­ją­ca ju­da­izm?

Siedem. Menora opisana jest w Biblii jako złoty świecz­nik z sied­mio­ma lam­pa­mi, służący jako prze­no­śna świą­ty­nia za czasów wę­drów­ki Żydów przez pu­sty­nię, a potem w Świą­ty­ni Je­ro­zo­lim­skiej. Zgodnie z Tal­mu­dem nie wolno Żydom używać lamp z sied­mio­ma świe­ca­mi poza Świą­ty­nią, dlatego po­wszech­nie używane przez nich menory (na zdję­ciu) mają dzie­więć świec.
Utworzył: Martyna Glik

Te tym­cza­so­we budki na bal­ko­nach bu­do­wa­ne są na okres jednego ty­go­dnia co roku. Kto tutaj miesz­ka?

Żydzi. Kuczki to tym­cza­so­we szałasy używane przez Żydów podczas święta Sukkot. Sym­bo­li­zu­ją one wa­run­ki, w jakich miesz­ka­li Żydzi podczas wę­drów­ki przez pu­sty­nię po opusz­cze­niu Egiptu. Or­to­dok­syj­ni Żydzi spę­dza­ją w nich cały tydzień święta, inni - tylko spo­ży­wa­ją po­sił­ki.
Utworzył: globalquiz.org

Ilu Żydów, spośród ich świa­to­wej po­pu­la­cji, mieszka w Izra­elu?

42%. W Izraelu mieszka ok. 42% spośród świa­to­wej po­pu­la­cji Żydów sza­co­wa­nej na ok. 14 mi­lio­nów. Mniej więcej tyle samo mieszka w Ameryce Pół­noc­ne­j, reszta zaś roz­pro­szo­na jest po świe­cie, głównie za­miesz­ku­jąc w Europie Za­chod­niej.
Utworzył: globalquiz.org

W którym kraju znaj­du­je się au­to­no­micz­ny okręg ży­dow­ski?

W Rosji. Ży­dow­ski Obwód Au­to­no­micz­ny to gra­ni­czą­ca z Chinami część ro­syj­skie­go Da­le­ko­wschod­nie­go Okręgu Fe­de­ral­ne­go. Powstał w roku 1934 jako część wpro­wa­dzo­nej przez Stalina po­li­ty­ki na­ro­do­wo­ścio­we­j, ozna­cza­ją­cej dla wielu narodów prze­sie­dle­nia wgłąb Rosji. W roku 1948 około 25% miesz­kań­ców sta­no­wi­li Żydzi. Dziś jest to za­le­d­wie 4 tysiące osób, ale wciąż na te­ry­to­rium kul­ty­wo­wa­ne są ży­dow­skie tra­dy­cje i nosi ono nazwę Okręgu Ży­dow­skie­go.
Utworzył: globalquiz.org

Kto przed­sta­wia­ny jest z harfą?

Król Dawid. Harfa jest atry­bu­tem króla Dawida. Według Biblii, Dawid słynął z gry na harfie, zanim wsławił się za­bi­ciem Go­lia­ta. Jego gra przy­no­si­ła uko­je­nie królowi Sau­lo­wi.
Utworzył: marzycielka

Wy­znaw­cy której religii ob­cho­dzą święto Cha­nu­ka?

Ju­da­izmu. To święto ży­dow­skie trwa­ją­ce osiem dni, po­cząw­szy od 25 dnia mie­sią­ca kislew. Upa­mięt­nia ono cudowne wy­da­rze­nie zaszłe podczas po­wsta­nia Ma­cha­be­uszów pod wodzą Judy Ma­cha­be­usza.
Utworzył: Agnieszka Pawelska

Przez co naj­praw­do­po­dob­niej zmarł król Judei, Herod?

Nie­wy­dol­ność nerek i gan­gre­nę. Z opisów Józefa Fla­wiu­sza wynika, że Herod umarł w marcu lub kwiet­niu 4 r. p.n.e., pod­da­jąc się "złu Heroda" - cho­ro­bie, za którą na pod­sta­wie opisu objawów uznaje się nie­wy­dol­ność nerek i gan­gre­nę. Ataki bólu to­wa­rzy­szy­ły He­ro­do­wi przez większą część życia. Jak się przy­pusz­cza, mogły być jednym ze źródeł jego słynnej bru­tal­no­ści.
Utworzył: Sidd
Zagraj w  quiz o historii  i poznaj więcej zaskakujących ciekawostek historycznych.