Który zapis: "żyd" czy "Żyd" jest poprawny?Ile świec ma menora symbolizująca Judaizm?Te tymczasowe budki na balkonach budowane są na okres jednego tygodnia co roku. Kto tutaj mieszka?Ilu Żydów, spośród ich światowej populacji, mieszka w Izraelu?Kto przedstawiany jest z harfą?

Ciekawostki judaizm

Wybrane spośród pytań oznaczonych judaizm Global Quiz

Zależy od zna­cze­nia. Słowo "Żyd" oznacza członka narodu ży­dow­skie­go, po­dob­nie jak "Po­la­k". Słowo "żyd" oznacza wy­znaw­cę ju­da­izmu, po­dob­nie jak "chrze­ści­ja­ni­n". Akurat w przy­pad­ku tej religii są to często (ale nie za­wsze­!) terminy toż­sa­me.

7. Menora opisana jest w Biblii jako złoty świecz­nik z sied­mio­ma lam­pa­mi, służący jako prze­no­śna świą­ty­nia za czasów wę­drów­ki Żydów przez pu­sty­nię, a potem w Świą­ty­ni Je­ro­zo­lim­skiej. Zgodnie z Tal­mu­dem nie wolno Żydom używać lamp z sied­mio­ma świe­ca­mi poza Świą­ty­nią, dlatego po­wszech­nie używane przez nich menory (na zdję­ciu) mają dzie­więć świec.

Żydzi. Kuczki to tym­cza­so­we szałasy używane przez Żydów podczas święta Sukkot. Sym­bo­li­zu­ją one wa­run­ki, w jakich miesz­ka­li Żydzi podczas wę­drów­ki przez pu­sty­nię po opusz­cze­niu Egiptu. Or­to­dok­syj­ni Żydzi spę­dza­ją w nich cały tydzień święta, inni - tylko spo­ży­wa­ją po­sił­ki.

42%. W Izraelu mieszka ok. 42% spośród świa­to­wej po­pu­la­cji Żydów sza­co­wa­nej na ok. 14 mi­lio­nów. Mniej więcej tyle samo mieszka w Ameryce Pół­noc­ne­j, reszta zaś roz­pro­szo­na jest po świe­cie, głównie za­miesz­ku­jąc w Europie Za­chod­niej.

Król Dawid. Harfa jest atry­bu­tem króla Dawida. Według Biblii, Dawid słynął z gry na harfie, zanim wsławił się za­bi­ciem Go­lia­ta. Jego gra przy­no­si­ła uko­je­nie królowi Sau­lo­wi.
Zagraj w quiz judaizm, aby zobaczyć wszystkie ciekawostki.