Ciekawostki o ju­da­izmie

Quiz o symbolach
Który zapis: "żyd" czy "Żyd" jest poprawny?

Zależy od zna­cze­nia. Słowo "Żyd" oznacza członka narodu ży­dow­skie­go, po­dob­nie jak "Po­la­k". Słowo "żyd" oznacza wy­znaw­cę ju­da­izmu, po­dob­nie jak "chrze­ści­ja­ni­n". Akurat w przy­pad­ku tej religii są to często (ale nie za­wsze­!) terminy toż­sa­me.
cieka­wos­tki o żydach »
Ile świec ma menora symbolizująca judaizm?

Siedem. Menora opisana jest w Biblii jako złoty świecz­nik z sied­mio­ma lam­pa­mi, służący jako prze­no­śna świą­ty­nia za czasów wę­drów­ki Żydów przez pu­sty­nię, a potem w Świą­ty­ni Je­ro­zo­lim­skiej. Zgodnie z Tal­mu­dem nie wolno Żydom używać lamp z sied­mio­ma świe­ca­mi poza Świą­ty­nią, dlatego po­wszech­nie używane przez nich menory (na zdję­ciu) mają dzie­więć świec.
cieka­wos­tki o Biblii »
Te tymczasowe budki na balkonach budowane są na okres jednego tygodnia co roku. Kto tutaj mieszka?

Żydzi. Kuczki to tym­cza­so­we szałasy używane przez Żydów podczas święta Sukkot. Sym­bo­li­zu­ją one wa­run­ki, w jakich miesz­ka­li Żydzi podczas wę­drów­ki przez pu­sty­nię po opusz­cze­niu Egiptu. Or­to­dok­syj­ni Żydzi spę­dza­ją w nich cały tydzień święta, inni - tylko spo­ży­wa­ją po­sił­ki.
cieka­wos­tki o Izraelu »
Ilu Żydów, spośród ich światowej populacji, mieszka w Izraelu?

42%. W Izraelu mieszka ok. 42% spośród świa­to­wej po­pu­la­cji Żydów sza­co­wa­nej na ok. 14 mi­lio­nów. Mniej więcej tyle samo mieszka w Ameryce Pół­noc­ne­j, reszta zaś roz­pro­szo­na jest po świe­cie, głównie za­miesz­ku­jąc w Europie Za­chod­niej.
cieka­wos­tki o Izraelu »
W którym kraju znajduje się autonomiczny okręg żydowski?

W Rosji. Ży­dow­ski Obwód Au­to­no­micz­ny to gra­ni­czą­ca z Chinami część ro­syj­skie­go Da­le­ko­wschod­nie­go Okręgu Fe­de­ral­ne­go. Powstał w roku 1934 jako część wpro­wa­dzo­nej przez Stalina po­li­ty­ki na­ro­do­wo­ścio­we­j, ozna­cza­ją­cej dla wielu narodów prze­sie­dle­nia wgłąb Rosji. W roku 1948 około 25% miesz­kań­ców sta­no­wi­li Żydzi. Dziś jest to za­le­d­wie 4 tysiące osób, ale wciąż na te­ry­to­rium kul­ty­wo­wa­ne są ży­dow­skie tra­dy­cje i nosi ono nazwę Okręgu Ży­dow­skie­go.
cieka­wos­tki o Rosji »
Kto przedstawiany jest z harfą?

Król Dawid. Harfa jest atry­bu­tem króla Dawida. Według Biblii, Dawid słynął z gry na harfie, zanim wsławił się za­bi­ciem Go­lia­ta. Jego gra przy­no­si­ła uko­je­nie królowi Sau­lo­wi.
cieka­wos­tki o królach »
Wyznawcy której religii obchodzą święto Chanuka?

Ju­da­izmu. To święto ży­dow­skie trwa­ją­ce osiem dni, po­cząw­szy od 25 dnia mie­sią­ca kislew. Upa­mięt­nia ono cudowne wy­da­rze­nie zaszłe podczas po­wsta­nia Ma­cha­be­uszów pod wodzą Judy Ma­cha­be­usza.
cieka­wos­tki o re­li­giach »
Więcej ciekawostek znajdziesz grając w quiz o symbolach