Ciekawostki Maria Cu­rie­-Skło­dow­ska

Wybrane spośród 349 pytań hi­sto­rycz­nych   Quiz historyczny

Maria Skło­dow­ska­-Cu­rie po­świę­ca­ła się swojej pracy. Czy miała dzieci?

Jej córka zdobyła Nagrodę Nobla. Jej pierw­sza córka Irene poszła w ślady matki i w 1935 ode­bra­ła Nagrodę Nobla z chemii. Druga córka Eva, pisarka i polityk (w 1944 no­mi­no­wa­na do Nagrody Pu­lit­ze­ra) znana była jako "pierw­sza dama UNI­CE­F-u"
Utworzył: Przemek

Czego jako pierw­sza osoba na świecie do­ko­na­ła Maria Cu­rie­-Skło­dow­ska?

Otrzy­ma­ła dwie Nagrody Nobla. Maria Skło­dow­ska­-Cu­rie jest także jedną z dwóch osób, która dostała nagrody w dwóch różnych dzie­dzi­nach (chemii i fi­zy­ce­). Drugą jest Linus Pau­lin­g, laureat Nagrody Nobla w dzie­dzi­nie chemii oraz Po­ko­jo­wej Nagrody Nobla.
Utworzył: Przemek

W 1932 dzięki Marii Cu­rie­-Skło­dow­skiej w War­sza­wie po­wsta­je In­sty­tut Radowy, leczący ra­dio­te­ra­pią. Kto został jego dy­rek­to­re­m?

Siostra Marii, Bro­ni­sła­wa. Bro­ni­sła­wa i Maria mocno po­ma­ga­ły sobie na­zwza­jem - naj­pierw Maria po­ma­ga­ła sfi­nan­so­wać pa­ry­skie studia Bro­ni­sła­wy pra­cu­jąc jako gu­wer­nant­ka, na­stęp­nie Bro­ni­sła­wa za­pro­si­ła do siebie do Paryża Marię.
Utworzył: Przemek

Maria Skło­dow­ska­-Cu­rie była pierw­szą ko­bie­tą, która została pro­fe­so­rem na pewnej słynnej uczel­ni. Której?

Sor­bo­nie. Do jej awansu przy­czy­ni­ła się tra­gicz­na śmierć Pierra Curie, który kie­ro­wał katedrą fizyki oraz za­ło­żo­nym spe­cjal­nie dla niego i Marii la­bo­ra­to­rium. Po­sta­no­wio­no, że katedra po­zo­sta­nie w rękach Marii.
Utworzył: Przemek
Zagraj w  quiz o historii  i poznaj więcej zaskakujących ciekawostek historycznych.