Ciekawostki Maria Cu­rie­-Skło­dow­ska

Quiz historyczny
Maria Skłodowska-Curie poświęcała się swojej pracy. Czy miała dzieci?

Jej córka zdobyła Nagrodę Nobla. Jej pierw­sza córka Irene poszła w ślady matki i w 1935 ode­bra­ła Nagrodę Nobla z chemii. Druga córka Eva, pisarka i polityk (w 1944 no­mi­no­wa­na do Nagrody Pu­lit­ze­ra) znana była jako "pierw­sza dama UNI­CE­F-u"
cieka­wos­tki o no­bli­stach »
Czego jako pierwsza osoba na świecie dokonała Maria Curie-Skłodowska?

Otrzy­ma­ła dwie Nagrody Nobla. Maria Skło­dow­ska­-Cu­rie jest także jedną z dwóch osób, która dostała nagrody w dwóch różnych dzie­dzi­nach (chemii i fi­zy­ce­). Drugą jest Linus Pau­lin­g, laureat Nagrody Nobla w dzie­dzi­nie chemii oraz Po­ko­jo­wej Nagrody Nobla.
cieka­wos­tki o uczo­nych »
W 1932 dzięki Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie powstaje Instytut Radowy, leczący radioterapią. Kto został jego dyrektorem?

Siostra Marii, Bro­ni­sła­wa. Bro­ni­sła­wa i Maria mocno po­ma­ga­ły sobie na­zwza­jem - naj­pierw Maria po­ma­ga­ła sfi­nan­so­wać pa­ry­skie studia Bro­ni­sła­wy pra­cu­jąc jako gu­wer­nant­ka, na­stęp­nie Bro­ni­sła­wa za­pro­si­ła do siebie do Paryża Marię.
cieka­wos­tki o War­sza­wie »
Maria Skłodowska-Curie była pierwszą kobietą, która została profesorem na pewnej słynnej uczelni. Której?

Sor­bo­nie. Do jej awansu przy­czy­ni­ła się tra­gicz­na śmierć Pierra Curie, który kie­ro­wał katedrą fizyki oraz za­ło­żo­nym spe­cjal­nie dla niego i Marii la­bo­ra­to­rium. Po­sta­no­wio­no, że katedra po­zo­sta­nie w rękach Marii.
cieka­wos­tki o na­ukow­cach »
Zagraj w quiz o historii i poznaj więcej zaskakujących ciekawostek historycznych.