Ciekawostki Mon­go­lia

Wybrane spośród pytań oznaczonych Mon­go­lia Global Quiz

W po­łu­dnio­wej Sy­be­rii. Bak­tria­ny żyją w od­le­głych za­kąt­kach pustyń Gobi i Ta­kla­ma­ka­n, mi­gru­jąc w zimie nad rzeki po­łu­dnio­wej Sy­be­rii.

Mon­gol­skim. To tra­dy­cyj­ne pionowe pismo po­cho­dzi z czasów Mon­gol­skie­go Im­pe­rium i funk­cjo­no­wa­ło do roku 1946, w którym wpro­wa­dzo­no cy­ry­li­cę. Od kil­ku­na­stu lat jest jednak przy­wra­ca­ne i na­ucza­ne w szko­łach.

Mon­go­lia. Średnia gęstość za­lud­nie­nia w Mon­go­lii to 1,7 oso­by­/k­m2. Gdyby Gran­lan­dia była su­we­ren­nym pań­stwem (należy do Danii), miałaby wynik 0,026.

3 mln.. Mon­go­lia jest krajem o naj­mniej­szej gę­sto­ści za­lud­nie­nia na świe­cie. Spośród jej 2,8 mln miesz­kań­có­w, ok. 40% mieszka w sto­li­cy, Ułan Bator.

Japonia od­pa­ra­ła dwie próby mon­gol­skich in­wa­zji, (drugą w dużej mierze dzięki słyn­ne­mu taj­fu­no­wi Ka­mi­ka­ze­). Do czasu oku­pa­cji Japonii po drugiej wojnie świa­to­we­j, były to jedyne przy­pad­ki w ciągu ostat­nich 1500 lat, gdy obce wojska po­waż­nie za­gro­zi­ły Ja­po­nii.
Zagraj w quiz Mongolia, aby zobaczyć wszystkie ciekawostki.