Najlepsze ciekawostki o rzekach

Wybrane spośród 32 pytań o rzekach   Quiz o rzekach

Rzeka Oka­wan­go słynie ze swojej bogatej przy­rod­ni­czo delty. Do czego rzeka wpada osta­tecz­nie?

Ni­cze­go. Rzeka jest wy­jąt­ko­wa, rozlewa się bowiem szeroko po pustyni Ka­la­ha­ri, tworząc słynną, ba­gien­ną, bez­od­pły­wo­wą deltę.
Utworzył: Przemek

Która rzeka jest druga pod wzglę­dem dłu­go­ści w obrębie pol­skich granic? (po Wiśle)

Warta. Naj­dłuż­szą rzeką w Polsce jest oczy­wi­ście Wisła, mająca 1047km. Drugą pod wzglę­dem cał­ko­wi­tej dłu­go­ści jest Odra, jednak tylko 742 km (z cał­ko­wi­tej dłu­go­ści 854 km) znaj­du­je się w gra­ni­cach Polski. Warta płynie w całości przez Polskę i ma 808 km dłu­go­ści.
Utworzył: Przemek

To rzeka Ska­man­de­r, znana z Iliady. W jakim kraju znaj­du­je się dziś?

W Turcji. Dzi­siej­sza nazwa rzeki to Ka­ra­men­de­res. Płynie ona przez turecką pro­win­cję Ça­nak­ka­le w re­gio­nie Mar­ma­ra.
Utworzył: Kasia

Która rzeka w Stanach Zjed­no­czo­nych jest naj­dłuż­sza?

Mis­so­uri jest naj­dłuż­szą rzeką w Ameryce Pół­noc­nej. Mając 3,768 km, jest dłuższa od Mis­sis­sip­pi (3,544 km). Wraz z Mis­sis­si­pi tworzy trzeci co do dłu­go­ści system rzeczny na świe­cie, po Nilu i Ama­zon­ce.
Utworzył: globalquiz.org

Z którym miastem zwią­za­ne są widoki ciał kre­mo­wa­nych na brzegu rzeki?

Va­ra­na­si. Hindusi wierzą, że kąpiel w Gan­ge­sie zmywa grze­chy, a śmierć i pogrzeb w świętym mieście Va­ra­na­si uwalnia duszę z cykli trans­mi­gra­cji. Wielu Hin­du­sów przy­by­wa do miasta, by w nim umrzeć i zostać po­cho­wa­nym w rzece.
Utworzył: globalquiz.org

W którym kraju znaj­du­je się rzeka Kwai?

W Taj­lan­dii. Film "Most na rzece Kwai" opo­wia­da fik­cyj­ną hi­sto­rię umiej­sco­wio­ną w Birmie. Zdjęcia kręcono jednak w Taj­lan­dii, a w ich trakcie ekipa filmowa wy­bu­do­wa­ła drew­nia­ny most na rzece Mae Klong. Po mię­dzy­na­ro­do­wym suk­ce­sie filmu, władze Taj­lan­dii zmie­ni­ły nazwę tej części rzeki na Khwae Yai (Kwai), aby zga­dza­ła się z filmem.
Utworzył: Jacek Szala

Bug, Narew i Wisła spo­ty­ka­ją się w oko­li­cach Modlina i Jeziora Ze­grzyń­skie­go. Która z tych rzek jest w tym miejscu naj­dłuż­sza?

Bug. Gdyby za dopływ uznawać rzekę, która do momentu po­łą­cze­nia z inną ma mniej­szą dłu­go­ść, to zarówno Narew jak i Wisła oka­za­ły­by się do­pły­wa­mi Bugu. Nie­mniej jednak prze­wa­ża większy prze­pły­w, zatem to Bug wpada do Narwii, a Narew do Wisły. Od­le­głość źródła Bugu do ujścia do Bałtyku liczy 1213 km, podczas gdy Wisły - 1047 km.
Utworzył: globalquiz.org

Jak nazywa się przed­sta­wio­na na zdjęciu dolina rzecz­na?

Jar to rodzaj doliny U-­kształt­ne­j, na dnie której płynie ciek i wy­stę­pu­je terasa za­le­wo­wa. Suchą doliną od­po­wia­da­ją­cą jarowi jest parów. Wąwóz na­to­miast posiada strome ściany i płaskie dno, po którym nie płynie żadna rzeka, lecz często biegnie leśna droga.
Utworzył: KYRTAPS

Co przed­sta­wio­ne jest za pomocą kolorów na tej ilu­stra­cji?

Za­so­le­nie wody. W roku 2011 NASA wy­strze­li­ła sa­te­li­tę z urzą­dze­niem Aqu­ariu­s, prze­zna­czo­nym do po­mia­rów za­so­le­nia wód po­wierzch­nio­wych. Uzy­ska­ne przez niego ilu­stra­cje po­zwo­li­ły odkryć se­zo­no­we zmiany w roz­cho­dze­niu się słod­kiej wody z Ama­zon­ki. Za­leż­nie od pory roku woda albo kieruje się w stronę Afryki, albo w stronę Ka­ra­ibów.
Utworzył: globalquiz.org

Wy­so­kość n.p.m. brzegu Jeziora Górnego wynosi 183 m, jeziora Mi­chi­gan 177 m, Huron 176 m, Eire 174 m. Na jakiej wy­so­ko­ści n.p.m. leży brzeg jeziora On­ta­rio?

75 m. Wielkie Jeziora Ameryki Pół­noc­nej są ze sobą po­łą­czo­ne. Różnica w wy­so­ko­ści n.p.m. więk­szo­ści z nich jest nie­znacz­na. Wyjątek stanowi po­łą­cze­nie jezior Eire i On­ta­rio, gdyż po­mię­dzy nimi znaj­du­je się rzeka Niagara z dwoma około 50 me­tro­wy­mi ka­ska­da­mi.
Utworzył: KYRTAPS
Więcej ciekawostek znajdziesz grając w  quiz o rzekach