Najlepsze ciekawostki o rzekach

Quiz o rzekach
Rzeka Okawango słynie ze swojej bogatej przyrodniczo delty. Do czego rzeka wpada ostatecznie?

Ni­cze­go. Rzeka jest wy­jąt­ko­wa, rozlewa się bowiem szeroko po pustyni Ka­la­ha­ri, tworząc słynną, ba­gien­ną, bez­od­pły­wo­wą deltę.
cieka­wos­tki o geo­gra­fii Afryki »
Która rzeka jest druga pod względem długości w obrębie polskich granic? (po Wiśle)

Warta. Naj­dłuż­szą rzeką w Polsce jest oczy­wi­ście Wisła, mająca 1047km. Drugą pod wzglę­dem cał­ko­wi­tej dłu­go­ści jest Odra, jednak tylko 742 km (z cał­ko­wi­tej dłu­go­ści 854 km) znaj­du­je się w gra­ni­cach Polski. Warta płynie w całości przez Polskę i ma 808 km dłu­go­ści.
cieka­wos­tki o geo­gra­fii Polski »
To rzeka Skamander, znana z Iliady. W jakim kraju znajduje się dziś?

W Turcji. Dzi­siej­sza nazwa rzeki to Ka­ra­men­de­res. Płynie ona przez turecką pro­win­cję Ça­nak­ka­le w re­gio­nie Mar­ma­ra.
cieka­wos­tki o sta­ro­żyt­nej Grecji »
Która rzeka w Stanach Zjednoczonych jest najdłuższa?

Mis­so­uri jest naj­dłuż­szą rzeką w Ameryce Pół­noc­nej. Mając 3,768 km, jest dłuższa od Mis­sis­sip­pi (3,544 km). Wraz z Mis­sis­si­pi tworzy trzeci co do dłu­go­ści system rzeczny na świe­cie, po Nilu i Ama­zon­ce.
cieka­wos­tki o geo­gra­fii USA »
Z którym miastem związane są widoki ciał kremowanych na brzegu rzeki?

Va­ra­na­si. Hindusi wierzą, że kąpiel w Gan­ge­sie zmywa grze­chy, a śmierć i pogrzeb w świętym mieście Va­ra­na­si uwalnia duszę z cykli trans­mi­gra­cji. Wielu Hin­du­sów przy­by­wa do miasta, by w nim umrzeć i zostać po­cho­wa­nym w rzece.
cieka­wos­tki: miasta Azji »
W którym kraju znajduje się rzeka Kwai?

W Taj­lan­dii. Film "Most na rzece Kwai" opo­wia­da fik­cyj­ną hi­sto­rię umiej­sco­wio­ną w Birmie. Zdjęcia kręcono jednak w Taj­lan­dii, a w ich trakcie ekipa filmowa wy­bu­do­wa­ła drew­nia­ny most na rzece Mae Klong. Po mię­dzy­na­ro­do­wym suk­ce­sie filmu, władze Taj­lan­dii zmie­ni­ły nazwę tej części rzeki na Khwae Yai (Kwai), aby zga­dza­ła się z filmem.
cieka­wos­tki o Taj­lan­dii »
Bug, Narew i Wisła spotykają się w okolicach Modlina i Jeziora Zegrzyńskiego. Która z tych rzek jest w tym miejscu najdłuższa?

Bug. Gdyby za dopływ uznawać rzekę, która do momentu po­łą­cze­nia z inną ma mniej­szą dłu­go­ść, to zarówno Narew jak i Wisła oka­za­ły­by się do­pły­wa­mi Bugu. Nie­mniej jednak prze­wa­ża większy prze­pły­w, zatem to Bug wpada do Narwii, a Narew do Wisły. Od­le­głość źródła Bugu do ujścia do Bałtyku liczy 1213 km, podczas gdy Wisły - 1047 km.
cieka­wos­tki o Polsce »
Jak nazywa się przedstawiona na zdjęcia dolina rzeczna?

Jar to rodzaj doliny U-­kształt­ne­j, na dnie której płynie ciek i wy­stę­pu­je terasa za­le­wo­wa. Suchą doliną od­po­wia­da­ją­cą jarowi jest parów. Wąwóz na­to­miast posiada strome ściany i płaskie dno, po którym nie płynie żadna rzeka, lecz często biegnie leśna droga.
cieka­wos­tki geo­lo­gicz­ne »
Co przedstawione jest za pomocą kolorów na tej ilustracji?

Za­so­le­nie wody. W roku 2011 NASA wy­strze­li­ła sa­te­li­tę z urzą­dze­niem Aqu­ariu­s, prze­zna­czo­nym do po­mia­rów za­so­le­nia wód po­wierzch­nio­wych. Uzy­ska­ne przez niego ilu­stra­cje po­zwo­li­ły odkryć se­zo­no­we zmiany w roz­cho­dze­niu się słod­kiej wody z Ama­zon­ki. Za­leż­nie od pory roku woda albo kieruje się w stronę Afryki, albo w stronę Ka­ra­ibów.
cieka­wos­tki o soli »
Wysokość n.p.m. brzegu Jeziora Górnego wynosi 183 m, jeziora Michigan 177 m, Huron 176 m, Eire 174 m. Na jakiej wysokości n.p.m. leży brzeg jeziora Ontario?

75 m. Wielkie Jeziora Ameryki Pół­noc­nej są ze sobą po­łą­czo­ne. Różnica w wy­so­ko­ści n.p.m. więk­szo­ści z nich jest nie­znacz­na. Wyjątek stanowi po­łą­cze­nie jezior Eire i On­ta­rio, gdyż po­mię­dzy nimi znaj­du­je się rzeka Niagara z dwoma około 50 me­tro­wy­mi ka­ska­da­mi.
cieka­wos­tki o geo­gra­fii Kanady »
Więcej ciekawostek znajdziesz grając w quiz o rzekach