ni­ko­ty­na najtrudniejsze zagadki

Lista pytań o ni­ko­ty­nie, na które najczęściej udzielane są błędne odpowiedzi
Który kraj produkuje najwięcej tytoniu?
34%
34% odpowiedzi prawidłowych, quiz o tytoniu

Chiny. W ostat­nich latach pro­duk­cja tytoniu rośnie za sprawą krajów roz­wi­ja­ją­cych się - mimo ogra­ni­cza­nia pro­duk­cji w Europie i Ameryce Pół­noc­nej. Głów­ny­mi pro­du­cen­ta­mi są Chiny (40% świa­to­wych zbiorów ty­to­niu­), Indie (8.3%), Bra­zy­lia (7%) i USA (4.6%).
Utworzył: wykopek
Jakie działanie na ludzki organizm ma kwas nikotynowy?
36%
36% odpowiedzi prawidłowych, quiz chemia organiczna

Jest nie­zbęd­ny or­ga­ni­zmo­wi. Kwas ni­ko­ty­no­wy, znany lepiej jako wi­ta­mi­na PP lub nia­cy­na, jest nie­zbęd­ny do pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia or­ga­ni­zmu. Wy­stę­pu­je on po­wszech­nie w pro­duk­tach ro­ślin­nych i zwie­rzę­cych i nie ma nic wspól­ne­go z pa­le­niem ty­to­niu.
Utworzył: Kasia Pęczek
Zbieranie której rośliny robi się szczególnie niebezpieczne, gdy jest ona mokra?
61%
61% odpowiedzi prawidłowych, quiz o roślinach

Ty­to­niu. Zawarta w tytoniu ni­ko­ty­na roz­pusz­cza się w wodzie znaj­du­ją­cej się na li­ściach ro­śli­ny. Po­nie­waż zaś ni­ko­ty­na wchła­nia się przez skórę, nie wolno tytoniu zbie­ra­ć, dopóki nie wy­schnie. Za­tru­cie ni­ko­ty­ną wśród zbie­ra­czy znane jest w języku an­giel­skim jako Green Tobacco Sick­ness. Do objawów należą wy­mio­ty, zawroty głowy oraz - nie­kie­dy sta­no­wią­ce poważne za­gro­że­nie - skoki ci­śnie­nia krwi i wahania tętna.
Utworzył: globalquiz.org
Jaką rolę w roślinie tytoniu pełni nikotyna?
65%
65% odpowiedzi prawidłowych, quiz biologiczny

Od­stra­sza i truje owady. Ni­ko­ty­na jest dla owadów silną neu­ro­tok­sy­ną. Wiele innych roślin także ją pro­du­ku­je, choć żadna nie ma tak wy­sy­okiej za­war­to­ści ni­ko­ty­ny, jak tytoń. Dzięki temu tytoń jest odporny na szkod­ni­ki (poza kilkoma ga­tun­ka­mi, które się do niej przy­sto­so­wa­ły) i co za tym idzie łatwy w upra­wie. W nie­któ­rych re­gio­nach świata stał się wręcz in­wa­zyj­nym chwa­stem wy­pie­ra­ją­cym lokalne gatunki roślin.
Utworzył: globalquiz.org
Zagraj w  quiz o biologii  i poznaj więcej zaskakujących ciekawostek biologicznych.