Jakie działanie na ludzki organizm ma kwas nikotynowy?

ni­ko­ty­na najtrudniejsze zagadki

Lista pytań oznaczonych ni­ko­ty­na, na które najczęściej udzielane są błędne odpowiedzi Global Quiz

Jest nie­zbęd­ny or­ga­ni­zmo­wi. Kwas ni­ko­ty­no­wy, znany lepiej jako wi­ta­mi­na PP lub nia­cy­na, jest nie­zbęd­ny do pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia or­ga­ni­zmu. Wy­stę­pu­je on po­wszech­nie w pro­duk­tach ro­ślin­nych i zwie­rzę­cych i nie ma nic wspól­ne­go z pa­le­niem ty­to­niu.

Zagraj w quiz nikotyna, aby zobaczyć wszystkie ciekawostki.