Najtrudniejsze zagadki o nikotynie

Lista pytań o nikotyna, na które najczęściej udzielane są błędne odpowiedzi

Który kraj pro­du­ku­je naj­wię­cej tytoniu?

Chiny. W ostat­nich latach pro­duk­cja tytoniu rośnie za sprawą krajów roz­wi­ja­ją­cych się - mimo ogra­ni­cza­nia pro­duk­cji w Europie i Ameryce Pół­noc­nej. Głównymi pro­du­cen­ta­mi są Chiny (40% świa­to­wych zbiorów ty­to­niu­), Indie (8.3%), Brazylia (7%) i USA (4.6%).
Utworzył: wykopek

Jakie dzia­ła­nie na ludzki organizm ma kwas ni­ko­ty­no­wy?

Jest nie­zbęd­ny or­ga­ni­zmo­wi. Kwas ni­ko­ty­no­wy, znany lepiej jako witamina PP lub niacyna, jest nie­zbęd­ny do pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia or­ga­ni­zmu. Wy­stę­pu­je on po­wszech­nie w pro­duk­tach ro­ślin­nych i zwie­rzę­cych i nie ma nic wspól­ne­go z paleniem tytoniu.
Utworzył: Kasia Pęczek

Zbie­ra­nie której rośliny robi się szcze­gól­nie nie­bez­piecz­ne, gdy jest ona mokra?

Tytoniu. Zawarta w tytoniu nikotyna roz­pusz­cza się w wodzie znaj­du­ją­cej się na liściach rośliny. Ponieważ zaś nikotyna wchłania się przez skórę, nie wolno tytoniu zbierać, dopóki nie wy­schnie. Zatrucie nikotyną wśród zbie­ra­czy znane jest w języku an­giel­skim jako Green Tobacco Sick­ness. Do objawów należą wymioty, zawroty głowy oraz - niekiedy sta­no­wią­ce poważne za­gro­że­nie - skoki ci­śnie­nia krwi i wahania tętna.
Utworzył: globalquiz.org

Jaką rolę w roślinie tytoniu pełni ni­ko­ty­na?

Od­stra­sza i truje owady. Nikotyna jest dla owadów silną neu­ro­tok­sy­ną. Wiele innych roślin także ją pro­du­ku­je, choć żadna nie ma tak wy­sy­okiej za­war­to­ści ni­ko­ty­ny, jak tytoń. Dzięki temu tytoń jest odporny na szkod­ni­ki (poza kilkoma ga­tun­ka­mi, które się do niej przy­sto­so­wa­ły) i co za tym idzie łatwy w uprawie. W nie­któ­rych re­gio­nach świata stał się wręcz in­wa­zyj­nym chwastem wy­pie­ra­ją­cym lokalne gatunki roślin.
Utworzył: globalquiz.org