Alef zero to:

liczba większa od zera, mniejsza od każdej liczby dodatniej.
liczba kardynalna oznaczająca moc zbioru liczb naturalnych.
podstawa logarytmu naturalnego.
w krajach arabskich powszechnie stosowany symbol na niewiadomą w równaniu liniowym.
Alef jest pierwszą literą alfabetu he­braj­skie­go. W ma­te­ma­ty­ce istnieją różne rodzaje nie­skoń­czo­no­ści. Nie­skoń­czo­ność prze­li­czal­na (czyli moc zbioru liczb na­tu­ral­ny­ch) ozna­cza­na jest symbolem alef zero. Większą nie­skoń­czo­no­ścią jest con­ti­nu­um. Nie wiadomo, czy istnieje nie­skoń­czo­ność pomiędzy alef zero a con­ti­nu­um. Problem ten jest nie­roz­strzy­gal­ny - tzn. nie da się udo­wod­nić tej hi­po­te­zy, ani jej za­prze­cze­nia. Jest to zdanie nie­za­leż­ne od ak­sjo­ma­tów ma­te­ma­ty­ki.

Rozkład odpowiedzi

liczba większa od zera, mniejsza od każdej liczby dodatniej.
liczba kardynalna oznaczająca moc zbioru liczb naturalnych.
podstawa logarytmu naturalnego.
w krajach arabskich powszechnie stosowany symbol na niewiadomą w równaniu liniowym.
odpowiedzi
flagWielka Brytania
50%
40%
10%
0%
10
flagPolska
26%
36%
16%
20%
970
flagSzwecja
27%
27%
36%
9%
11
flagNieznany
31%
23%
21%
23%
102

Płeć

men35%
women38%
liczba większa od zera, mniejsza od każdej liczby dodatniej.
28%
21%
liczba kardynalna oznaczająca moc zbioru liczb naturalnych.
35%
38%
podstawa logarytmu naturalnego.
17%
14%
w krajach arabskich powszechnie stosowany symbol na niewiadomą w równaniu liniowym.
18%
26%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Alef zero to:
1144
35%

Szczegóły

Autor: Bonawentura
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Skala alefów
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.