Co to jest synekologia?

dział ekologii zajmujący się wpływem czynników ekologicznych na pojedyncze organizmy
jest nauką traktującą o polepszaniu cech dziedzicznych u roślin uprawnych
nauka zajmująca się badaniem struktury i funkcjonowania grup organizmów oraz ich wzajemne zależności
nauka zajmująca się problemami ochrony środowiska
Sy­ne­ko­lo­gia – dział ekologii zaj­mu­ją­cy się badaniem struk­tu­ry i funk­cjo­no­wa­nia grup or­ga­ni­zmów oraz wzajemne za­leż­no­ści między nimi a śro­do­wi­skiem. Podział ekologii na sy­ne­ko­lo­gię i au­te­ko­lo­gię ma obecnie zna­cze­nie hi­sto­rycz­ne. Został za­stą­pio­ny przez podział na ekologię po­pu­la­cyj­ną i ekologię ewo­lu­cyj­ną (w­cho­dzą­ce w zakres ekologii gatunku)

Rozkład odpowiedzi

dział ekologii zajmujący się wpływem czynników ekologicznych na pojedyncze organizmy
jest nauką traktującą o polepszaniu cech dziedzicznych u roślin uprawnych
nauka zajmująca się badaniem struktury i funkcjonowania grup organizmów oraz ich wzajemne zależności
nauka zajmująca się problemami ochrony środowiska
odpowiedzi
flagArmenia
0%
0%
100%
0%
1
flagBangladesz
0%
0%
100%
0%
1
flagNiemcy
0%
0%
66%
33%
3
flagNieznany
50%
0%
50%
0%
2
flagPolska
16%
24%
44%
13%
136
flagSzwajcaria
33%
33%
33%
0%
3
flagWielka Brytania
66%
0%
0%
33%
3
flagSri Lanka
100%
0%
0%
0%
1
flagLitwa
0%
100%
0%
0%
1
flagIrlandia
0%
100%
0%
0%
1
flagAustria
0%
100%
0%
0%
1

Płeć

men60%
women35%
dział ekologii zajmujący się wpływem czynników ekologicznych na pojedyncze organizmy
14%
10%
jest nauką traktującą o polepszaniu cech dziedzicznych u roślin uprawnych
14%
40%
nauka zajmująca się badaniem struktury i funkcjonowania grup organizmów oraz ich wzajemne zależności
60%
35%
nauka zajmująca się problemami ochrony środowiska
10%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co to jest synekologia?
153
43%

Szczegóły

Autor: muszmen
Ilustracja: Babij
Czytaj więcej: wikipedia Synekologia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.