Gdzie powstaje Encyclopaedia Britannica?

w Londynie
na Oksfordzie
w Edynburgu
w Chicago
Bri­tan­ni­ca jest naj­star­szą, wciąż pro­du­ko­wa­ną, an­glo­ję­zycz­ną en­cy­klo­pe­dią (obecnie tylko w wersji online). Po raz pierwszy została opu­bli­ko­wa­na między 1768 a 1771 rokiem w Edyn­bur­gu, w Szkocji. W 1901, po tym jak została przejęta przez ame­ry­kań­ską firmę, Bri­tan­ni­ca skróciła i upro­ści­ła ar­ty­ku­ły, by zwięk­szyć swą atrak­cyj­ność na pół­noc­no­-a­me­ry­kań­skim rynku. I chociaż od ponad stu lat powstaje w Stanach Zjed­no­czo­ny­ch, Bri­tan­ni­ca w dużej mierze utrzy­ma­ła bry­tyj­ską pi­sow­nię.

Rozkład odpowiedzi

w Londynie
na Oksfordzie
w Edynburgu
w Chicago
odpowiedzi
flagNorwegia
0%
40%
10%
50%
10
flagWłochy
7%
35%
14%
42%
14
flagNiemcy
3%
43%
17%
35%
57
flagHolandia
5%
41%
17%
35%
17
flagStany Zjednoczone
6%
45%
13%
34%
44
flagWielka Brytania
9%
44%
11%
33%
118
flagFrancja
15%
53%
7%
23%
13
flagPolska
12%
46%
18%
22%
3372
flagIrlandia
0%
73%
13%
13%
15
flagUkraina
18%
50%
18%
12%
16
flagIndie
10%
50%
30%
10%
10
flagNieznany
15%
64%
12%
7%
192

Płeć

men20%
women20%
w Londynie
12%
11%
na Oksfordzie
50%
49%
w Edynburgu
16%
18%
w Chicago
20%
20%

Szczegóły

Autor: Hikkomijian
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.