Gdzie powstaje Encyclopaedia Britannica?

w Londynie
na Oksfordzie
w Edynburgu
w Chicago
Bri­tan­ni­ca jest naj­star­szą, wciąż pro­du­ko­wa­ną, an­glo­ję­zycz­ną en­cy­klo­pe­dią (obecnie tylko w wersji online). Po raz pierwszy została opu­bli­ko­wa­na między 1768 a 1771 rokiem w Edyn­bur­gu, w Szkocji. W 1901, po tym jak została przejęta przez ame­ry­kań­ską firmę, Bri­tan­ni­ca skróciła i upro­ści­ła ar­ty­ku­ły, by zwięk­szyć swą atrak­cyj­ność na pół­noc­no­-a­me­ry­kań­skim rynku. I chociaż od ponad stu lat powstaje w Stanach Zjed­no­czo­ny­ch, Bri­tan­ni­ca w dużej mierze utrzy­ma­ła bry­tyj­ską pi­sow­nię.

Rozkład odpowiedzi

w Londynie
na Oksfordzie
w Edynburgu
w Chicago
odpowiedzi
flagNorwegia
0%
40%
10%
50%
10
flagWłochy
7%
30%
15%
46%
13
flagNiemcy
2%
43%
18%
35%
48
flagStany Zjednoczone
7%
48%
9%
34%
41
flagWielka Brytania
10%
44%
11%
33%
110
flagPolska
12%
46%
18%
23%
3032
flagFrancja
15%
53%
7%
23%
13
flagHolandia
7%
46%
23%
23%
13
flagIrlandia
0%
69%
15%
15%
13
flagUkraina
14%
50%
21%
14%
14
flagIndie
10%
50%
30%
10%
10
flagNieznany
17%
63%
13%
5%
159

Płeć

men21%
women20%
w Londynie
12%
10%
na Oksfordzie
48%
49%
w Edynburgu
17%
18%
w Chicago
21%
21%

Szczegóły

Autor: Hikkomijian
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.