Gdzie powstaje Encyclopaedia Britannica?

w Londynie
na Oksfordzie
w Edynburgu
w Chicago
Bri­tan­ni­ca jest naj­star­szą, wciąż pro­du­ko­wa­ną, an­glo­ję­zycz­ną en­cy­klo­pe­dią (obecnie tylko w wersji online). Po raz pierwszy została opu­bli­ko­wa­na między 1768 a 1771 rokiem w Edyn­bur­gu, w Szkocji. W 1901, po tym jak została przejęta przez ame­ry­kań­ską firmę, Bri­tan­ni­ca skróciła i upro­ści­ła ar­ty­ku­ły, by zwięk­szyć swą atrak­cyj­ność na pół­noc­no­-a­me­ry­kań­skim rynku. I chociaż od ponad stu lat powstaje w Stanach Zjed­no­czo­ny­ch, Bri­tan­ni­ca w dużej mierze utrzy­ma­ła bry­tyj­ską pi­sow­nię.

Rozkład odpowiedzi

w Londynie
na Oksfordzie
w Edynburgu
w Chicago
odpowiedzi
flagNorwegia
0%
40%
10%
50%
10
flagWłochy
7%
35%
14%
42%
14
flagStany Zjednoczone
6%
46%
12%
36%
50
flagWielka Brytania
9%
45%
12%
33%
121
flagNiemcy
5%
44%
16%
33%
59
flagHolandia
4%
33%
28%
33%
21
flagPolska
12%
46%
18%
23%
3516
flagFrancja
15%
53%
7%
23%
13
flagIrlandia
0%
73%
13%
13%
15
flagUkraina
21%
52%
15%
10%
19
flagIndie
10%
50%
30%
10%
10
flagNieznany
14%
64%
12%
7%
198

Płeć

men20%
women20%
w Londynie
13%
10%
na Oksfordzie
49%
49%
w Edynburgu
16%
18%
w Chicago
20%
20%

Szczegóły

Autor: Hikkomijian
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.