Jaką nazwę nosi przedmiot ukazany na zdjęciu ?

Jarmułka
Menora
Świecznik Żydowska
Świecznik Jerozolimski
Menora - w ju­da­izmie nazwa świę­te­go, złotego, sied­mio­ra­mien­ne­go świecz­ni­ka, usta­wio­ne­go w Pierw­szym Przy­byt­ku, a także uży­wa­ne­go później w Świątyni Je­ro­zo­lim­skiej. Menora jest jednym z naj­star­szych i naj­bar­dziej roz­po­wszech­nio­nych symboli uży­wa­nych w ży­dow­skiej sztuce kul­to­wej. Jest także trak­to­wa­na jako symbol ju­da­izmu, a jej wi­ze­ru­nek został wy­ko­rzy­sta­ny w herbie państwa Izrael.

Rozkład odpowiedzi

Jarmułka
Menora
Świecznik Żydowska
Świecznik Jerozolimski
odpowiedzi
flagPolska
5%
73%
12%
7%
478
flagNieznany
13%
67%
13%
5%
53

Płeć

men71%
women86%
Jarmułka
5%
0%
Menora
71%
86%
Świecznik Żydowska
12%
9%
Świecznik Jerozolimski
10%
4%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaką nazwę nosi przedmiot ukazany na zdjęciu ?
557
72%

Szczegóły

Autor: PK
Czytaj więcej: wikipedia Menora
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.