Jak nazywa się najwyższe odznaczenie wojskowe w USA?

Silver Star (Srebrna Gwiazda)
Legion of Merit (Legia Zasługi)
Medal of Honor (Medal Honoru)
Purple Heart Medal (Medal „Purpurowe Serce”)
Medal Honoru naj­wyż­sze od­zna­cze­nie wojskowe w Stanach Zjed­no­czo­ny­ch, nadawane współ­cze­śnie przez Pre­zy­den­ta Stanów Zjed­no­czo­nych w imieniu Kon­gre­su, za wy­jąt­ko­we akty odwagi i męstwa z na­ra­że­niem życia, z prze­kro­cze­niem granic oraz ponad obo­wiąz­ki. Medal przy­zna­wa­ny jest w trzech wer­sja­ch: Navy Medal of Honor (a­me­ry­kań­ska ma­ry­nar­ka wo­jen­na­), Army Medal of Honor (armia ame­ry­kań­ska) oraz Air Force Medal of Honor (a­me­ry­kań­skie siły po­wietrz­ne­).

Rozkład odpowiedzi

Silver Star (Srebrna Gwiazda)
Legion of Merit (Legia Zasługi)
Medal of Honor (Medal Honoru)
Purple Heart Medal (Medal „Purpurowe Serce”)
odpowiedzi
flagPolska
6%
9%
60%
23%
743
flagNieznany
12%
10%
48%
28%
90

Płeć

men58%
women55%
Silver Star (Srebrna Gwiazda)
8%
10%
Legion of Merit (Legia Zasługi)
8%
16%
Medal of Honor (Medal Honoru)
58%
55%
Purple Heart Medal (Medal „Purpurowe Serce”)
24%
18%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się najwyższe odznaczenie wojskowe w USA?
871
59%

Szczegóły

Autor: DrOuija
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.