toolsTo nie jest aktywne pytanie!

To poprawka, już zaakceptowana i wprowadzona.

Jak nazywa się stolica Peru?

Cuzco
Lima
Quito
La Paz
Lima jest stara – została założona przez hisz­pań­skie­go kon­kwi­sta­do­ra Fran­ci­sco Pizarro w roku 1635. Dzia­ła­ją­cy w niej od roku 1551 Uni­wer­sy­tet San Marcos jest naj­star­szą nie­prze­rwa­nie funk­cjo­nu­ją­cą uczelnią obu Ameryk.

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.