Jak nazywa się ten karabin?

MG 34S
Lewis
Browning wz.28
NKM
Nowy karabin został za­pro­jek­to­wa­ny przez puł­kow­ni­ka armii ame­ry­kań­skiej Isaaca Newtona Lewisa w 1911, ale po­cząt­ko­wo nowa broń nie wzbu­dzi­ła en­tu­zja­zmu w wojsku ame­ry­kań­skim i sfru­stro­wa­ny Lewis opuścił służbę czynną i prze­niósł się do Belgii, gdzie nowy karabin szybko wszedł do pro­duk­cji i na wy­po­sa­że­nie bel­gij­skiej armii. Lewis za­de­biu­to­wał bojowo po ataku Niemiec na Belgię w 1914 i od nie­miec­kich żoł­nie­rzy otrzymał prze­zwi­sko "bel­gij­ski grze­chot­ni­k". Ame­ry­ka­nie roz­po­czę­li użyt­ko­wa­nie tego karabinu w 1917.

Rozkład odpowiedzi

MG 34S
Lewis
Browning wz.28
NKM
odpowiedzi
flagPolska
21%
27%
29%
21%
511
flagNieznany
18%
27%
38%
15%
135

Płeć

men29%
women32%
MG 34S
17%
17%
Lewis
29%
32%
Browning wz.28
32%
32%
NKM
19%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się ten karabin?
688
27%

Szczegóły

Autor: BarT
Ilustracja: Thomas Quine
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.