Jaką nazwę nosi czcionka, która w jednym "oczku" składa się z co najmniej dwóch liter?

dyftong
ligatura
figura
dygraf
To li­ga­tu­ra. Ligatury mają w pi­śmien­nic­twie wie­lo­wie­ko­wą tradycję i po­wszech­nie były sto­so­wa­ne w książ­kach prze­pi­sy­wa­nych ręcznie. Wraz z za­po­cząt­ko­wa­niem ery druku w Europie na­stą­pi­ło stop­nio­wo od­cho­dze­nie od ligatur. Jednak w nie­któ­rych językach sto­so­wa­nie ligatur wymagane jest przez ich or­to­gra­fię. W Polsce, wraz z wpro­wa­dze­niem stan­dar­do­we­go składu czcio­ne­k, a potem kom­pu­te­ro­we­go tradycja ligatur wła­ści­wie w ogóle zanikła.

Rozkład odpowiedzi

dyftong
ligatura
figura
dygraf
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
19%
38%
19%
19%
26
flagPolska
26%
27%
8%
37%
3094
flagNieznany
25%
27%
9%
37%
347
flagIrlandia
0%
27%
0%
72%
11
flagNiemcy
24%
18%
8%
48%
37
flagWielka Brytania
32%
16%
10%
40%
49

Płeć

men24%
women25%
dyftong
25%
28%
ligatura
24%
26%
figura
8%
8%
dygraf
41%
36%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaką nazwę nosi czcionka, która w jednym "oczku" składa się z co najmniej dwóch liter?
3678
27%

Szczegóły

Autor: Radek
Ilustracja: Thomas Rousing
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.