Jakie godło przedstawia fotografia?

róża Yorków
róża Lancasterów
róża Lutra
róża mesjanistów polskich
Jest to godło re­for­ma­cji pro­te­stanc­kie­j, za­pro­jek­to­wa­ne i opisane przez Marcina Lutra, a zarazem logo więk­szo­ści ko­ścio­łów ewan­ge­lic­kich obrządku au­gs­bur­skie­go. W różnych wa­rian­tach jest znakiem po­szcze­gól­nych ko­ścio­łów lu­te­rań­skich w wielu pań­stwach (w tym Kościoła Ewan­ge­lic­ko­-Augs­bur­skie­go w Polsce).

Rozkład odpowiedzi

róża Yorków
róża Lancasterów
róża Lutra
róża mesjanistów polskich
odpowiedzi
flagPolska
20%
29%
29%
20%
544
flagNieznany
27%
32%
18%
21%
80

Płeć

men24%
women28%
róża Yorków
20%
21%
róża Lancasterów
31%
26%
róża Lutra
24%
28%
róża mesjanistów polskich
24%
23%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakie godło przedstawia fotografia?
664
27%

Szczegóły

Autor: Tefilek
Ilustracja: Jen
Czytaj więcej: wikipedia Róża Lutra
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.