Jakie nowo odkryte lądy były nazywane Nowym Światem?

Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Ameryka Środkowa,
Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa,
Ameryka Północna, Ameryka Środkowa,
Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Ameryka Środkowa oraz Australia i Oceania
Nowy Świat – okre­śle­nie wpro­wa­dzo­ne w okresie wielkich odkryć geo­gra­ficz­nych dla nowo od­kry­tych lądów: Ameryki Po­łu­dnio­we­j, Ameryki Pół­noc­ne­j, Ameryka Środ­ko­wej oraz Au­stra­lii i Oceanii. Jed­no­cze­śnie znane (przez Eu­ro­pej­czy­kó­w) od sta­ro­żyt­no­ści kon­ty­nen­ty Europy, Azji i Afryki zaczęto określać mianem Starego Świata.

Rozkład odpowiedzi

Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Ameryka Środkowa,
Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa,
Ameryka Północna, Ameryka Środkowa,
Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Ameryka Środkowa oraz Australia i Oceania
odpowiedzi
flagNieznany
39%
8%
13%
39%
23
flagPolska
36%
18%
17%
26%
305

Płeć

men31%
women42%
Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Ameryka Środkowa,
33%
28%
Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa,
15%
13%
Ameryka Północna, Ameryka Środkowa,
19%
15%
Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Ameryka Środkowa oraz Australia i Oceania
31%
42%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakie nowo odkryte lądy były nazywane Nowym Światem?
361
29%

Szczegóły

Autor: Mateusz Michalski
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.