Jakie prawo w konstytucji ZSRR posiadały republiki związkowe które nie przypadało republikom autonomicznym?

do połączenia z inną republiką związkową
do napaści na inny kraj bez zgody ZSRR
do wystąpienia ze składu ZSRR
do zawierania kontaktów dyplomatycznych z krajami kapitalistycznymi
Jedynie re­pu­bli­ki związ­ko­we po­sia­da­ły zapisane w kon­sty­tu­cji prawo do wy­stą­pie­nia ze składu ZSRR i sko­rzy­sta­ły z niego w 1991 r. Re­pu­bli­ki au­to­no­micz­ne prawa takiego nie po­sia­da­ły, acz­kol­wiek niektóre z nich (zw­łasz­cza Cze­cze­nia, w czasach ZSRR część Cze­czeń­sko­-In­gu­skiej ASRR), ko­rzy­sta­jąc z chaosu po­li­tycz­ne­go, jaki powstał po roz­pa­dzie Związku Ra­dziec­kie­go, pró­bo­wa­ły (bez­sku­tecz­nie) uzyskać nie­pod­le­głość.

Rozkład odpowiedzi

do połączenia z inną republiką związkową
do napaści na inny kraj bez zgody ZSRR
do wystąpienia ze składu ZSRR
do zawierania kontaktów dyplomatycznych z krajami kapitalistycznymi
odpowiedzi
flagPolska
24%
18%
28%
28%
665
flagWielka Brytania
19%
19%
28%
33%
21
flagNiemcy
16%
16%
25%
33%
12
flagNieznany
24%
21%
22%
31%
61

Płeć

men24%
women33%
do połączenia z inną republiką związkową
25%
21%
do napaści na inny kraj bez zgody ZSRR
22%
21%
do wystąpienia ze składu ZSRR
24%
33%
do zawierania kontaktów dyplomatycznych z krajami kapitalistycznymi
26%
23%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakie prawo w konstytucji ZSRR posiadały republiki związkowe które nie przypadało republikom autonomicznym?
806
29%
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.