Kiedy doszło do wybuchu w elektrowni jądrowej w Czarnobylu?

21 września 1979 roku
26 kwietnia 1986 roku
11 czerwca 1990 roku
13 kwietnia 1991 roku
Była to naj­więk­sza ka­ta­stro­fa w historii ener­ge­ty­ki jądrowej i jedna z naj­więk­szych ka­ta­strof prze­my­sło­wych XX wieku. W wyniku awarii skażeniu pro­mie­nio­twór­cze­mu uległ obszar od 125 000 do 146 000 km² terenu na po­gra­ni­czu Bia­ło­ru­si, Ukrainy i Rosji, a wy­emi­to­wa­na z uszko­dzo­ne­go reaktora chmura ra­dio­ak­tyw­na roz­prze­strze­ni­ła się po całej Europie.

Rozkład odpowiedzi

21 września 1979 roku
26 kwietnia 1986 roku
11 czerwca 1990 roku
13 kwietnia 1991 roku
odpowiedzi
flagPolska
7%
82%
4%
3%
272

Płeć

men92%
women95%
21 września 1979 roku
3%
4%
26 kwietnia 1986 roku
92%
95%
11 czerwca 1990 roku
3%
0%
13 kwietnia 1991 roku
1%
0%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kiedy doszło do wybuchu w elektrowni jądrowej w Czarnobylu?
308
83%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.