Którą datę uznaje się za powstanie Liechtensteinu?

1699
1712
1720
1733
Schel­len­berg został za­ku­pio­ny przez księcia Jana Adama I Bogatego z rodu Liech­ten­ste­inów 18 stycznia 1699 roku za cenę 115 000 gul­de­nów. Przez kolejne lata usiłował on dokupić Vaduz, zależny wówczas od Ligi Szwab­skiej. Trans­ak­cja została prze­pro­wa­dzo­na 22 lutego 1712 roku za cenę 290 000 gul­de­nów. Wy­da­rze­nie to uznawane jest za moment po­wsta­nia państwa, jako takie zostało włączone w skład Świętego Ce­sar­stwa Rzym­skie­go. Książęta Liech­ten­ste­inu zwykle re­zy­do­wa­li w Wiedniu, skąd w sposób ab­so­lu­ty­stycz­ny za­rzą­dza­li swymi roz­le­gły­mi wło­ścia­mi.

Rozkład odpowiedzi

1699
1712
1720
1733
odpowiedzi
flagNiemcy
9%
36%
18%
36%
11
flagPolska
15%
32%
30%
20%
668
flagNieznany
17%
27%
27%
27%
62
flagWielka Brytania
23%
23%
15%
38%
13

Płeć

men30%
women31%
1699
17%
11%
1712
30%
31%
1720
30%
37%
1733
21%
19%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Którą datę uznaje się za powstanie Liechtensteinu?
797
31%

Szczegóły

Autor: Szymcioko
Ilustracja: Tony Bowden
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.