Która z niżej wymienionych postaci brała aktywny udział w konfederacji targowickiej.

Roman Ignacy Potocki
Stanisław Szczęsny Potocki
Tadeusz Reytan
Kazimierz Pułaski
Po­zba­wio­ny pomocy zbrojnej swojego pru­skie­go alianta, szan­ta­żo­wa­ny widmem ban­kruc­twa, gdyby Rosjanie zażądali spłaty po­ży­czo­nych mu sum, Sta­ni­sław August Po­nia­tow­ski zwrócił się li­stow­nie do Ka­ta­rzy­ny II, pro­po­nu­jąc jej wie­czy­ste przy­mie­rze i ewen­tu­al­ną swą ab­dy­ka­cję na rzecz wnuka ce­sa­rzo­we­j, Kon­stan­te­go. W od­po­wie­dzi Ka­ta­rzy­na II pod­trzy­ma­ła swe poparcie dla kon­fe­de­ra­tów tar­go­wic­kich i zażądała przy­stą­pie­nia króla do kon­fe­de­ra­cji tar­go­wic­kiej. Naciski na króla wy­wie­ra­ła też nun­cja­tu­ra, prze­ko­nu­jąc go, aby zgodnie ze sta­no­wi­skiem papieża przy­stą­pił do Tar­go­wi­czan.

Rozkład odpowiedzi

Roman Ignacy Potocki
Stanisław Szczęsny Potocki
Tadeusz Reytan
Kazimierz Pułaski
odpowiedzi
flagHolandia
10%
70%
20%
0%
10
flagNiemcy
5%
59%
18%
16%
37
flagPolska
21%
45%
19%
13%
2911
flagStany Zjednoczone
30%
40%
20%
10%
10
flagNieznany
29%
35%
20%
14%
531
flagWielka Brytania
19%
33%
33%
13%
36

Płeć

men41%
women47%
Roman Ignacy Potocki
23%
21%
Stanisław Szczęsny Potocki
41%
47%
Tadeusz Reytan
19%
22%
Kazimierz Pułaski
15%
9%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która z niżej wymienionych postaci brała aktywny udział w konfederacji targowickiej.
3610
43%

Szczegóły

Autor: Mateusz Czerko
Ilustracja: the lost gallery
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.