Która z poniższych linii lotniczych jest największa? (Uwzględniając liczbę przewiezionych pasażerów)

Emirates
Ryanair
Lufthansa Group
Delta Air Lines
Delta Air Lines to ame­ry­kań­ski prze­woź­nik lot­ni­czy, który ob­słu­gu­je na świecie ponad 160mln pa­sa­że­rów rocznie, z czego 145mln to pa­sa­że­ro­wie krajowi Stanów Zjed­no­czo­nych. Ryanair jest na­to­miast naj­więk­szym prze­woź­ni­kiem mię­dzy­na­ro­do­wy­m, bo przewozi rocznie ponad 70mln pa­sa­że­rów.

Rozkład odpowiedzi

Emirates
Ryanair
Lufthansa Group
Delta Air Lines
odpowiedzi
flagPolska
44%
17%
21%
17%
476
flagNieznany
57%
15%
16%
10%
144

Płeć

men11%
women17%
Emirates
55%
27%
Ryanair
13%
23%
Lufthansa Group
18%
31%
Delta Air Lines
11%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która z poniższych linii lotniczych jest największa? (Uwzględniając liczbę przewiezionych pasażerów)
648
16%

Szczegóły

Autor: Beronatar
Ilustracja: Julian Herzog
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.