Który matematyk został przedstawiony na zdjęciu?

Henri Poincare
Grigorij Perelman
Terence Tao
Pierre-Louis Lions
Grigorij Perelman jest współ­cze­snym ma­te­ma­ty­kiem ro­syj­skim. W roku 2002 udo­wod­nił hipotezę Po­in­ca­re­go, co stało się naj­waż­niej­szym od­kry­ciem ma­te­ma­tycz­nym XXI wieku. Jest to do tej pory jedyny roz­wią­za­ny Problem Mi­le­nij­ny. Nagrodą za jego roz­wią­za­nie był milion dolarów. Perelman odmówił zarówno nagrody pie­nięż­ne­j, jak także medalu Fieldsa, który stanowi naj­więk­sze wy­róż­nie­nie w ma­te­ma­ty­ce. Po do­ko­na­niu tego prze­ło­mo­we­go od­kry­cia, zwolnił się z pracy na uni­wer­sy­te­cie, zerwał kontakt ze wszyst­ki­mi zna­jo­my­mi i żyje na granicy ubóstwa w małym miesz­ka­niu w Sankt Pe­ters­bur­gu wraz ze swoją matką.

Rozkład odpowiedzi

Henri Poincare
Grigorij Perelman
Terence Tao
Pierre-Louis Lions
odpowiedzi
flagPolska
11%
36%
19%
32%
878
flagNieznany
12%
32%
26%
29%
96

Płeć

men34%
women40%
Henri Poincare
11%
8%
Grigorij Perelman
34%
40%
Terence Tao
19%
20%
Pierre-Louis Lions
34%
31%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który matematyk został przedstawiony na zdjęciu?
1037
37%

Szczegóły

Autor: Bonawentura
Ilustracja: George M. Bergman
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.