Który matematyk został przedstawiony na zdjęciu?

Grigorij Perelman
Gottfried Wilhelm Leibniz
Henri Poincaré
Stefan Banach
Henri Poincaré (1854-1912) był wybitnym ma­te­ma­ty­kiem fran­cu­ski­m, ale także świetnym fi­zy­kie­m, astro­no­mem i fi­lo­zo­fem nauki. Był pre­kur­so­rem to­po­lo­gii. Jest autorem słynnej hipotezy Po­in­ca­régo (jednego z naj­waż­niej­szych pro­ble­mów ma­te­ma­tycz­nych tego ty­siąc­le­cia) udo­wod­nio­nej dopiero w roku 2002 przez Gri­go­ri­ja Pe­rel­ma­na.

Rozkład odpowiedzi

Grigorij Perelman
Gottfried Wilhelm Leibniz
Henri Poincaré
Stefan Banach
odpowiedzi
flagNieznany
13%
23%
27%
34%
43
flagPolska
8%
35%
22%
33%
385
flagWielka Brytania
0%
50%
0%
50%
10

Płeć

men21%
women25%
Grigorij Perelman
10%
6%
Gottfried Wilhelm Leibniz
37%
32%
Henri Poincaré
21%
25%
Stefan Banach
30%
36%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który matematyk został przedstawiony na zdjęciu?
468
22%

Szczegóły

Autor: Bonawentura
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.