Który organ Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1994 roku zawiesił swoją działalność?

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
Rada Gospodarcza i Społeczna
Rada Powiernicza
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
Rada Po­wier­ni­cza ONZ, będąca jednym z pod­sta­wo­wych organów ONZ, została usta­no­wio­na by zapewnić Te­ry­to­riom Po­wier­ni­czym ONZ (więk­szość z nich została odebrana państwom po­ko­na­nym pod koniec Drugiej Wojny Świa­to­we­j) jak naj­lep­sze za­rzą­dza­nie dla ich oby­wa­te­li. Ist­nie­nie Rady stało się zbędne w 1994 roku, gdy Palau (będące ostatnim te­ry­to­rium po­wier­ni­czy­m) uzyskało sa­mo­dziel­ność. Człon­ko­wie ONZ nie zde­cy­do­wa­li jednak o jej znie­sie­niu, gdyż wiązało się to z rewizją Karty Narodów Zjed­no­czo­ny­ch, do czego nie było pełnego prze­ko­na­nia.

Rozkład odpowiedzi

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
Rada Gospodarcza i Społeczna
Rada Powiernicza
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
odpowiedzi
flagHolandia
0%
10%
90%
0%
10
flagPolska
11%
24%
54%
9%
1093
flagNieznany
13%
26%
47%
12%
187
flagNiemcy
5%
35%
47%
11%
17
flagWielka Brytania
17%
24%
37%
20%
29

Płeć

men53%
women52%
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
12%
10%
Rada Gospodarcza i Społeczna
23%
25%
Rada Powiernicza
53%
52%
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
11%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który organ Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1994 roku zawiesił swoją działalność?
1382
53%

Szczegóły

Autor: Olaf Bąk
Ilustracja: Thomas Galvez
Czytaj więcej: www.unic.un.org.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.