Który przedmiot sygnował kryptonim operacji mającej na celu przerzucenie do USA czołowych niemieckich naukowców pod koniec i po zakończeniu II wojny światowej?

nożyce
spinacz
rakieta
śrubokręt
Operacja Pa­perc­lip (''spi­na­cz'') miała na celu prze­rzu­ce­nie kilkuset nie­miec­kich na­ukow­ców bez wiedzy i zgody De­par­ta­men­tu Stanu, ponieważ więk­szość z nich należała do NSDAP oraz SS i mogła być od­po­wie­dzial­na za zbrodnie wojenne. Ame­ry­ka­nie byli szcze­gól­nie za­in­te­re­so­wa­ni spe­cja­li­sta­mi z dziedzin ae­ro­dy­na­mi­ki, broni ra­kie­to­we­j, che­micz­nej oraz medycyny (jak Wernher von Braun, Bernhard Tes­sman­n, Kurt Blome czy Walter Schre­ibe­r).

Rozkład odpowiedzi

nożyce
spinacz
rakieta
śrubokręt
odpowiedzi
flagPolska
12%
41%
32%
12%
267
flagNieznany
18%
36%
9%
36%
11

Płeć

men49%
women37%
nożyce
11%
18%
spinacz
49%
37%
rakieta
22%
37%
śrubokręt
16%
6%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który przedmiot sygnował kryptonim operacji mającej na celu przerzucenie do USA czołowych niemieckich naukowców pod koniec i po zakończeniu II wojny światowej?
307
42%

Szczegóły

Autor: erzac
Ilustracja: Robert Sullivan
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.