Kto jest twórcą układu liter QWERTY?

Christopher Latham Sholes
Jan Szczepanik
Thomas Alva Edison
Dag Hammarskjöld
QWERTY – sym­bo­licz­na nazwa układu liter do alfabetu ła­ciń­skie­go na kla­wia­tu­rze maszyny do pisania i kom­pu­te­ra, za­czerp­nię­ta od pierw­szych sześciu liter w szeregu pod rzędem cyfr, patrząc od lewej. W pierw­szych ma­szy­nach do pisania sto­so­wa­no al­fa­be­tycz­ne usta­wie­nie kla­wi­szy. Jednak przy szybkim pisaniu są­siedz­two często uży­wa­nych klawiszy po­wo­do­wa­ło wzajemne za­klesz­cza­nie się ramion z czcion­ka­mi. W 1878 r. opa­ten­to­wa­no pierwszą maszynę do pisania z układem klawiszy QWERTY. Twórcą układu QWERTY był ame­ry­kań­ski dzien­ni­karz i wy­na­laz­ca Chri­sto­pher Latham Sholes.

Rozkład odpowiedzi

Christopher Latham Sholes
Jan Szczepanik
Thomas Alva Edison
Dag Hammarskjöld
odpowiedzi
flagWielka Brytania
42%
26%
19%
7%
26
flagNieznany
40%
22%
21%
15%
298
flagNiemcy
40%
40%
0%
20%
10
flagPolska
38%
28%
17%
15%
1444

Płeć

men37%
women33%
Christopher Latham Sholes
37%
33%
Jan Szczepanik
31%
28%
Thomas Alva Edison
17%
18%
Dag Hammarskjöld
14%
19%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto jest twórcą układu liter QWERTY?
1815
38%

Szczegóły

Autor: Atom Atomski
Ilustracja: Paulo Philippidis
Czytaj więcej: wikipedia QWERTY
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.