Kto jest twórcą spektroskopu?

Isaak Newton
William Herschel
Joseph van Fraunhofer
Edwin Hubble
Dzięki spek­tro­sko­pii astro­no­micz­nej odkryto, że gwiazdy, w tym nasze Słońce, zbu­do­wa­ne są według iden­tycz­ne­go wzoru. Fraun­ho­fer białe światło roz­sz­cze­pił na pry­zma­cie, a na­stęp­nie odkrył w nim cechy cha­rak­te­ry­stycz­ne dla po­szcze­gól­nych pier­wiast­ków. Innymi słowy wy­bu­do­wał urzą­dze­nie, które po­tra­fi­ło zdalnie stwier­dzić z jakich pier­wiast­ków zbu­do­wa­ne są obiekty, które są źródłem światła.

Rozkład odpowiedzi

Isaak Newton
William Herschel
Joseph van Fraunhofer
Edwin Hubble
odpowiedzi
flagPolska
16%
24%
30%
27%
1917
flagNiemcy
22%
16%
27%
33%
18
flagWielka Brytania
16%
30%
20%
33%
30

Płeć

men31%
women30%
Isaak Newton
17%
17%
William Herschel
24%
21%
Joseph van Fraunhofer
31%
30%
Edwin Hubble
26%
30%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto jest twórcą spektroskopu?
2022
30%

Szczegóły

Autor: Koalita
Czytaj więcej: ewamalecka.republika.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.