Kto założył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie?

Król Władysław II Jagiełło
Król Kazimierz III Wielki
Król Władysław Łokietek
Król Kazimierz IV Jagiellończyk
Uni­wer­sy­tet Ja­giel­loń­ski, założony w 1364 roku, jest naj­star­szą polską uczelnią i należy do naj­star­szych w Europie. Zlo­ka­li­zo­wa­ny w jednym z naj­pięk­niej­szych miast Europy – za­byt­ko­wym Krakowie – Uni­wer­sy­tet oferuje ob­co­kra­jow­com moż­li­wość stu­dio­wa­nia języka i kultury pol­skie­j, a także hi­sto­rii, sztuki, za­gad­nień spo­łecz­ny­ch, po­li­tycz­nych i eko­no­micz­nych.

Rozkład odpowiedzi

Król Władysław II Jagiełło
Król Kazimierz III Wielki
Król Władysław Łokietek
Król Kazimierz IV Jagiellończyk
odpowiedzi
flagFinlandia
0%
100%
0%
0%
11
flagHolandia
0%
90%
0%
10%
20
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
5%
83%
5%
5%
18
flagPolska
17%
66%
4%
11%
1624
flagStany Zjednoczone
25%
65%
0%
10%
20
flagNiemcy
7%
53%
2%
36%
41
flagWielka Brytania
22%
52%
4%
20%
44
flagNieznany
29%
46%
3%
19%
126

Płeć

men65%
women67%
Król Władysław II Jagiełło
19%
17%
Król Kazimierz III Wielki
65%
67%
Król Władysław Łokietek
2%
4%
Król Kazimierz IV Jagiellończyk
12%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto założył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie?
1989
64%

Szczegóły

Autor: RosseMary
Ilustracja: Jennifer Boyer
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.