Kto założył słynną bibliotekę w Niniwie?

Hammurabi
Asarhaddon
Asurbanipal
Aszur-uballit II
Asur­ba­ni­pal założył ogromną bi­blio­te­kę w Niniwie w 7 wieku p.n.e. (zwaną bi­bi­lio­te­ką Asur­ba­ni­pa­la­), gro­ma­dząc całą ówczesną wiedzę. Została ona odkopana w roku 1849, niestety więk­szość ta­bli­czek znisz­czo­no podczas prac i trans­por­tu do Londynu. Wśród za­cho­wa­nych do dnia dzi­siej­sze­go tekstów znajdują się frag­men­ty naj­star­szej znanej księgi al­che­micz­ne­j, tam też od­na­le­zio­ny został słynny epos o Gil­ga­me­szu. Według prze­ka­zó­w, to właśnie ta bi­blio­te­ka za­in­spi­ro­wa­ła Alek­san­dra Wiel­kie­go do stwo­rze­nia własnej, co zre­ali­zo­wał potem w Alek­san­drii jego przy­ja­ciel Pto­le­me­usz.

Rozkład odpowiedzi

Hammurabi
Asarhaddon
Asurbanipal
Aszur-uballit II
odpowiedzi
flagWłochy
30%
10%
50%
10%
10
flagPolska
46%
11%
28%
13%
1771
flagNieznany
44%
11%
27%
16%
84
flagStany Zjednoczone
45%
27%
27%
0%
11
flagHolandia
81%
0%
18%
0%
11
flagNiemcy
55%
6%
17%
20%
29
flagWielka Brytania
50%
17%
11%
20%
34

Płeć

men28%
women24%
Hammurabi
46%
50%
Asarhaddon
10%
12%
Asurbanipal
28%
24%
Aszur-uballit II
13%
12%

Szczegóły

Autor: Mariusz Salamon
Ilustracja: Ricardo
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.