Kto zaprojektował ten budynek?

Daniel Libeskind
Frank Gehry
Zaha Hadid
Norman Foster
Kró­lew­skie muzeum Ontario (Royal Ontario Museum) w Toronto, to naj­więk­sze muzeum w Ka­na­dzie. Oprócz stałych eks­po­zy­cji, muzeum przy­go­to­wu­je wystawy okresowe wystawy, or­ga­ni­zu­je warsz­ta­ty i pre­lek­cje. Muzeum posiada ponad 6 milionów eks­po­na­tó­w, rocznie dodaje się ok. 70 tys. nowych. Muzeum utworzył 16 kwietnia 1912 lokalny par­la­ment Ontario. W 2002 r po­sta­no­wio­no po­więk­szyć budynek, zor­ga­ni­zo­wa­no konkurs na projekt, który wygrał Daniel Li­be­skind. W 2007 roku ukoń­czo­no prze­bu­do­wę.

Rozkład odpowiedzi

Daniel Libeskind
Frank Gehry
Zaha Hadid
Norman Foster
odpowiedzi
flagWielka Brytania
54%
0%
27%
18%
11
flagPolska
29%
19%
22%
28%
633
flagNieznany
19%
22%
24%
33%
87

Płeć

men25%
women34%
Daniel Libeskind
25%
34%
Frank Gehry
18%
17%
Zaha Hadid
23%
20%
Norman Foster
32%
26%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto zaprojektował ten budynek?
775
28%

Szczegóły

Autor: Gosia
Ilustracja: User:Aviad2001
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.