Którego z tych pierwiastków nie zaliczamy do "metali ziem rzadkich"?

Rod
Samar
Skand
Europ
„Metale ziem rzad­ki­ch” to 17 pier­wiast­kó­w; skan­dow­ce i lan­ta­now­ce, zwane również "ska­ło­lub­ne­", przez wy­stę­po­wa­nie głównie w skorupie ziem­skiej. Znajdują za­sto­so­wa­nie w naj­bar­dziej dy­na­micz­nie roz­wi­ja­ją­cych się dzie­dzi­nach prze­my­słu wysokich tech­no­lo­gii takich jak: lot­nic­two, loty ko­smicz­ne, pro­duk­cja te­le­fo­nów ko­mór­ko­wych (smart­fo­nó­w), ka­ta­li­za­to­ró­w, klisz rent­ge­now­ski­ch, wy­so­ko­ener­ge­tycz­nych ma­te­ria­łów ma­gne­tycz­ny­ch, me­dy­cy­na, ekranów LCD, diod LED, ogniw aku­mu­la­to­ro­wy­ch, dysków twar­dy­ch, silników do sa­mo­cho­dów hy­bry­do­wych . Rod jest metalem szla­chet­nym.

Rozkład odpowiedzi

Rod
Samar
Skand
Europ
odpowiedzi
flagSzwecja
100%
0%
0%
0%
2
flagNieznany
50%
0%
0%
50%
2
flagPolska
29%
17%
31%
21%
64
flagZimbabwe
0%
100%
0%
0%
1
flagSzwajcaria
0%
0%
100%
0%
1
flagWielka Brytania
0%
0%
100%
0%
1
flagSri Lanka
0%
0%
100%
0%
1

Płeć

men26%
women13%
Rod
26%
13%
Samar
13%
13%
Skand
33%
40%
Europ
26%
33%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Którego z tych pierwiastków nie zaliczamy do "metali ziem rzadkich"?
62
29%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Robbie Sproule

Historia

10 listopada 2017 18:12:08 utworzył Tschuka »
18 listopada 2017 15:07:49 zmienił Garden Jamamoto »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.