Po internowaniu w Rumunii Ignacy Mościcki postanowił wyznaczyć na prezydenta kogoś innego.Kogo?

Zygmunta Henryka Berlinga
Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego
Władysława Sikorskiego
Nie miał takiej możliwości
Artykuł 24 upraw­niał urzę­du­ją­ce­go pre­zy­den­ta w razie nie­moż­no­ści wy­ko­ny­wa­nia obo­wiąz­ków do sa­mo­dziel­ne­go wy­zna­cze­nia na­stęp­cy­.Po roz­pa­trze­niu wszyst­kich za i przeciw padło na Bo­le­sła­wa Wie­nia­wę­-Dłu­go­szow­skie­go. Jako polski am­ba­sa­dor za­przy­jaź­nił się z włoskimi po­li­ty­ka­mi, między innymi z mi­ni­strem spraw za­gra­nicz­nych i zięciem Mus­so­li­nie­go Galeazzo Ciano. Znał w sumie osiem języków (oprócz greki i łaciny sześć no­wo­żyt­ny­ch) i co naj­waż­niej­sze − był wolny i w każdej chwili mógł wyruszyć do Francji, gdzie miał prze­by­wać nowy, emi­gra­cyj­ny rząd Polski.

Rozkład odpowiedzi

Zygmunta Henryka Berlinga
Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego
Władysława Sikorskiego
Nie miał takiej możliwości
odpowiedzi
flagPolska
4%
27%
32%
35%
498
flagNieznany
4%
19%
51%
25%
47

Płeć

men27%
women18%
Zygmunta Henryka Berlinga
3%
8%
Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego
27%
18%
Władysława Sikorskiego
35%
32%
Nie miał takiej możliwości
33%
40%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Po internowaniu w Rumunii Ignacy Mościcki postanowił wyznaczyć na prezydenta kogoś innego.Kogo?
576
26%

Szczegóły

Autor: Sudoku
Ilustracja: freestocks.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.