Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. zaproponowano zmianę nazwy używanej waluty z marki polskiej na:

złoty
lech
pol
Wszystkie odpowiedzi są poprawne
Wśród pro­po­no­wa­nych nazw nowej waluty II Rze­czy­po­spo­li­tej naj­więk­szą po­pu­lar­no­ścią cieszyły się „lech”, „pol” i „złoty”. Osta­tecz­nie wybrano nazwę złoty, która od­wo­ły­wa­ła się do hi­sto­rycz­nej jed­nost­ki mo­ne­tar­nej Kró­le­stwa Pol­skie­go (kon­gre­so­we­go­).

Rozkład odpowiedzi

złoty
lech
pol
Wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedzi
flagNieznany
53%
0%
0%
46%
28
flagWielka Brytania
50%
10%
0%
40%
10
flagPolska
45%
10%
3%
39%
493

Płeć

men53%
women60%
złoty
30%
21%
lech
9%
15%
pol
6%
2%
Wszystkie odpowiedzi są poprawne
53%
60%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. zaproponowano zmianę nazwy używanej waluty z marki polskiej na:
563
39%

Szczegóły

Autor: Biały Zakon
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Złoty
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.