Pod jakim hasłem przeszedł Wielki Marsz Niepodległości w Warszawie w 2017 roku?

Raz sierpem, raz młotem...
Bóg, Honor, Ojczyzna
My chcemy Boga
Wielka i Niepodległa Polska
Tra­dy­cyj­nie 11 li­sto­pa­da 2017 odbył się Marsz Nie­pod­le­gło­ści w War­sza­wie (i innych miastach Polski). To wy­jąt­ko­we wy­da­rze­nie, które kon­so­li­du­je wszyst­kich tych, którym zależy na dobru Narodu i Państwa Pol­skie­go. Marsz Nie­pod­le­gło­ści to naj­więk­sza na­cjo­na­li­stycz­na ini­cja­ty­wa w Europie. W 2017 roku prze­szedł pod hasłem "My chcemy Boga".

Rozkład odpowiedzi

Raz sierpem, raz młotem...
Bóg, Honor, Ojczyzna
My chcemy Boga
Wielka i Niepodległa Polska
odpowiedzi
flagNiemcy
4%
31%
50%
13%
22
flagPolska
3%
30%
46%
19%
1032
flagNieznany
11%
35%
34%
18%
70
flagWielka Brytania
0%
36%
31%
31%
22

Płeć

men46%
women48%
Raz sierpem, raz młotem...
4%
6%
Bóg, Honor, Ojczyzna
32%
28%
My chcemy Boga
46%
48%
Wielka i Niepodległa Polska
16%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Pod jakim hasłem przeszedł Wielki Marsz Niepodległości w Warszawie w 2017 roku?
1190
44%

Szczegóły

Autor: Garden Jamamoto
Ilustracja: Piotr Drabik
Czytaj więcej: marszniepodleglosci.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.