"Psy pańskie" to określenie którego zakonu?

Jezuitów
Dominikanów
Zakonu św. Huberta
Bernardynów
Zakon Do­mi­ni­ka­nów to potoczna nazwa Zakonu Ka­zno­dziej­skie­go po­cho­dzą­ca od imienia za­ło­ży­cie­la Do­mi­ni­ka. Tłu­ma­czo­ne z łaciny jako "Domini canes" znaczy do­słow­nie „Psy pana”. Pies koloru bia­ło­-czar­ne­go trzy­ma­ją­cy po­chod­nię sym­bo­li­zu­je Do­mi­ni­ka­nów. Okre­śle­nie bywa też aluzją do dzia­łal­no­ści w In­kwi­zy­cji.

Rozkład odpowiedzi

Jezuitów
Dominikanów
Zakonu św. Huberta
Bernardynów
odpowiedzi
flagPolska
15%
25%
29%
29%
728
flagNieznany
16%
23%
36%
23%
155

Płeć

men25%
women22%
Jezuitów
18%
11%
Dominikanów
25%
22%
Zakonu św. Huberta
29%
37%
Bernardynów
27%
29%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
"Psy pańskie" to określenie którego zakonu?
925
24%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Dominikanie
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.