Siedlisko przyrodnicze to:

zespół czynników abiotycznych (klimatyczno-glebowych), niezależnych od biocenozy, które panują w okr
wszystkie powierzchnie leśne o zbliżonych warunkach siedliskowych wykazując podobne możli
ogół elementów nieożywionych i ożywionych, zarówno naturalnych, jak i powstałych w wyniku działalno
pojęcie używane w terminologii prawnej Unii Europejskiej w związku z programem Natura 2000
Sie­dli­sko przy­rod­ni­cze – pojęcie używane w ter­mi­no­lo­gii prawnej Unii Eu­ro­pej­skiej w związku z pro­gra­mem Natura 2000. Wpro­wa­dzo­ne zostało w celu iden­ty­fi­ka­cji obszarów lądowych lub wodnych o okre­ślo­nych cechach śro­do­wi­ska przy­rod­ni­cze­go, wy­od­ręb­nia­nych w oparciu o cechy geo­gra­ficz­ne, abio­tycz­ne i bio­tycz­ne. Termin ten na­wią­zu­je do bio­ge­oce­no­zy albo eko­sys­te­mu (zob. struk­tu­ra eko­sys­te­mu) obej­mu­jąc postaci lub frag­men­ty tych układów iden­ty­fi­ko­wa­ne zwykle przez okre­ślo­ne zbio­ro­wi­ska roślinne lub warunki geo­gra­ficz­no­-e­ko­lo­gicz­ne.

Rozkład odpowiedzi

zespół czynników abiotycznych (klimatyczno-glebowych), niezależnych od biocenozy, które panują w okr
wszystkie powierzchnie leśne o zbliżonych warunkach siedliskowych wykazując podobne możli
ogół elementów nieożywionych i ożywionych, zarówno naturalnych, jak i powstałych w wyniku działalno
pojęcie używane w terminologii prawnej Unii Europejskiej w związku z programem Natura 2000
odpowiedzi
flagPolska
16%
19%
35%
27%
322

Płeć

men25%
women25%
zespół czynników abiotycznych (klimatyczno-glebowych), niezależnych od biocenozy, które panują w okr
9%
16%
wszystkie powierzchnie leśne o zbliżonych warunkach siedliskowych wykazując podobne możli
20%
20%
ogół elementów nieożywionych i ożywionych, zarówno naturalnych, jak i powstałych w wyniku działalno
43%
37%
pojęcie używane w terminologii prawnej Unii Europejskiej w związku z programem Natura 2000
25%
25%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Siedlisko przyrodnicze to:
351
26%

Szczegóły

Autor: muszmen
Ilustracja: fr4dd
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.