W Jakim jeszcze państwie poza polską jest położna Puszcza Białowieska

Ukraina
Białoruś
Niemcy
Czechy
Puszcza Bia­ło­wie­ska – kompleks leśny położony na terenie Polski i Bia­ło­ru­si, od­zna­cza­ją­cy się dużymi walorami przy­rod­ni­czy­mi i hi­sto­rycz­ny­mi. W Puszczy Bia­ło­wie­skiej za­cho­wa­ły się jedne z ostat­nich i naj­więk­szych frag­men­tów lasu pier­wot­ne­go nizin eu­ro­pej­skich. Tutaj żyje naj­więk­sza po­pu­la­cja wolnego żubra na świecie. Od roku 2010 Puszcza Bia­ło­wie­ska należy do spisu ostoi ptaków IBA pro­wa­dzo­ne­go przez BirdLife In­ter­na­tio­nal oraz znajduje się na liście Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa UNESCO.

Rozkład odpowiedzi

Ukraina
Białoruś
Niemcy
Czechy
odpowiedzi
flagNieznany
9%
82%
2%
4%
87
flagNiemcy
5%
82%
5%
5%
17
flagWielka Brytania
18%
81%
0%
0%
22
flagPolska
11%
80%
1%
5%
1067

Płeć

men85%
women82%
Ukraina
8%
10%
Białoruś
85%
82%
Niemcy
1%
0%
Czechy
4%
7%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W Jakim jeszcze państwie poza polską jest położna Puszcza Białowieska
1246
80%

Szczegóły

Autor: Arkadiusz K
Ilustracja: Ralf Lotys
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.