W której z poniższych grup podane są tylko pionowe opady atmosferyczne?

deszcz, gołoledź, śnieg
deszcz, mżawka, rosa
mżawka, krupa, grad
śnieg, gołoledź, szadź
Opad at­mos­fe­rycz­ny – ogół ciekłych lub stałych pro­duk­tów kon­den­sa­cji pary wodnej spa­da­ją­cych z chmur na po­wierzch­nię Ziemi, uno­szą­cych się w po­wie­trzu oraz osia­da­ją­cych na po­wierzch­ni Ziemi i przed­mio­tach. Dzieli się je na opady pionowe i poziome (osady at­mos­fe­rycz­ne­). Do opadów pio­no­wych zalicza się: deszcz, mżawkę, śnieg, krupy oraz grad. Do opadów po­zio­mych za­li­cza­my: rose, go­ło­le­dź, szadź, szron.

Rozkład odpowiedzi

deszcz, gołoledź, śnieg
deszcz, mżawka, rosa
mżawka, krupa, grad
śnieg, gołoledź, szadź
odpowiedzi
flagPolska
16%
13%
59%
8%
621
flagNieznany
14%
20%
55%
5%
34

Płeć

men63%
women62%
deszcz, gołoledź, śnieg
11%
12%
deszcz, mżawka, rosa
17%
18%
mżawka, krupa, grad
63%
62%
śnieg, gołoledź, szadź
7%
5%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W której z poniższych grup podane są tylko pionowe opady atmosferyczne?
695
59%

Szczegóły

Autor: Norbert Sośnierz
Ilustracja: Stephane Mignon
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.