W którym roku odbył się synod w Clermont, na którym Papież Urban II wygłosił słynne przemówienie nawołując do pierwszej wyprawy krzyżowej?

995
1095
1195
1295
27 li­sto­pa­da 1095 roku Papież Urban II ogłosił roz­po­czę­cie przy­go­to­wań do pierw­szej wyprawy krzy­żo­wej do Ziemi Świętej, w od­po­wie­dzi na agresję Turków Sel­dżuc­kich na tereny Ana­to­lii. Celem wyprawy było zarówno oswo­bo­dze­nie wschod­nich chrze­ści­jan spod pa­no­wa­nia is­lam­skie­go, jak i zdobycie Je­ro­zo­li­my i Ziemi Świętej. Papież za­koń­czył prze­mó­wie­nie słowami "Bóg tak chce", które później stały się mottem krzy­żow­ców.

Rozkład odpowiedzi

995
1095
1195
1295
odpowiedzi
flagNiemcy
9%
61%
23%
4%
21
flagPolska
15%
56%
21%
6%
2587
flagNieznany
16%
54%
21%
7%
518
flagWielka Brytania
13%
47%
26%
8%
23

Płeć

men57%
women53%
995
14%
14%
1095
57%
53%
1195
20%
23%
1295
7%
8%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym roku odbył się synod w Clermont, na którym Papież Urban II wygłosił słynne przemówienie nawołując do pierwszej wyprawy krzyżowej?
3227
55%

Szczegóły

Autor: godryk2000 .
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.