W którym roku powstała platforma Allegro.pl

1996
1999
2001
2003
Allegro to in­ter­ne­to­wa plat­for­ma handlowa umoż­li­wia­ją­ca prze­pro­wa­dza­nie trans­ak­cji. Umoż­li­wia przede wszyst­kim wy­sta­wia­nie na sprzedaż przed­mio­tów po­sia­da­nych przez użyt­kow­ni­ków. Dzięki sze­ro­kie­mu do­stę­po­wi do In­ter­ne­tu serwis na początku dzia­łal­no­ści stał się po­pu­lar­ny wśród ko­lek­cjo­ne­ró­w, a z czasem również za­wo­do­wych han­dla­rzy.

Rozkład odpowiedzi

1996
1999
2001
2003
odpowiedzi
flagWielka Brytania
0%
50%
25%
25%
20
flagNieznany
7%
44%
30%
17%
201
flagPolska
12%
34%
32%
20%
1456

Płeć

men35%
women37%
1996
7%
14%
1999
35%
37%
2001
33%
32%
2003
22%
14%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym roku powstała platforma Allegro.pl
1735
36%

Szczegóły

Autor: XxXxXxXxX
Ilustracja: RL GNZLZ
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.