W którym roku w Polsce powstała Milicja Obywatelska (MO)?

1938
1944
1946
1948
Milicja Oby­wa­tel­ska (MO) – mun­du­ro­wa formacja pań­stwo­wa o cha­rak­te­rze po­li­cyj­nym służąca do utrzy­ma­nia ładu i po­rząd­ku, walki z prze­stęp­czo­ścią oraz za­pew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa pu­blicz­ne­go, dzia­ła­ją­ca w Polsce Ludowej i w Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej w latach 1944–1990. Od­po­wied­nik policji w innych krajach. Jej li­czeb­ność wynosiła ok. 80 000 funk­cjo­na­riu­szy.

Rozkład odpowiedzi

1938
1944
1946
1948
odpowiedzi
flagWielka Brytania
7%
25%
44%
22%
27
flagPolska
5%
21%
41%
30%
1345
flagNieznany
6%
18%
41%
34%
285

Płeć

men17%
women19%
1938
4%
5%
1944
17%
19%
1946
42%
41%
1948
34%
33%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym roku w Polsce powstała Milicja Obywatelska (MO)?
1713
21%

Szczegóły

Autor: XxXxXxXxX
Ilustracja: junktimers
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.