W którym roku został założony Polski Związek Lekkiej Atletyki (PZLA)?

1863
1936
1948
1919
Polski Związek Lekkiej Atletyki (PZLA) – naj­star­sze polskie sto­wa­rzy­sze­nie spor­to­we, założone 11 paź­dzier­ni­ka 1919 w Kra­ko­wie. Od 1922 siedziba PZLA mieści się w War­sza­wie. Od 1919 jest człon­kiem Mię­dzy­na­ro­do­we­go Sto­wa­rzy­sze­nia Fe­de­ra­cji Lek­ko­atle­tycz­nych (IAAF).

Rozkład odpowiedzi

1863
1936
1948
1919
odpowiedzi
flagPolska
10%
28%
29%
31%
325
flagNieznany
5%
36%
29%
28%
111

Płeć

men30%
women54%
1863
8%
9%
1936
30%
9%
1948
30%
27%
1919
30%
54%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym roku został założony Polski Związek Lekkiej Atletyki (PZLA)?
460
30%

Szczegóły

Autor: XxXxXxXxX
Ilustracja: Emilio García
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.