W którym z postsowieckich państw miała miejsce tzw. "dżinsowa rewolucja"?

na Ukraine
w Mołdawii
w Kazachstanie
na Białorusi
Termin swą nazwę zyskał od zda­rze­nia, które miało miejsce podczas jednej z pu­blicz­nych de­mon­stra­cji prze­ciw­ko polityce Alak­san­dra Łu­ka­szen­ki w marcu 2006 roku, kiedy to bia­ło­ru­ska policja skon­fi­sko­wa­ła bia­ło­-czer­wo­no­-bia­łą flagę, for­mal­nie zakazaną w kraju, ale używaną przez opo­zy­cję. Wówczas jeden z przy­wód­ców ruchu mło­dzie­żo­we­go Żubr - Mikita Sasim, uniósł swoją dżinsową koszulę, ogła­sza­ją­c, że teraz ona będzie ich sztan­da­rem. Warto dodać, że "re­wo­lu­cja" nie za­koń­czy­ła się zwy­cię­stwem i nie do­pro­wa­dzi­ła do po­żą­da­nych zmian sys­te­mo­wych.

Rozkład odpowiedzi

na Ukraine
w Mołdawii
w Kazachstanie
na Białorusi
odpowiedzi
flagNorwegia
10%
0%
40%
50%
10
flagWielka Brytania
19%
20%
14%
46%
63
flagStany Zjednoczone
21%
30%
8%
39%
23
flagHolandia
18%
45%
0%
36%
11
flagPolska
17%
29%
18%
34%
3294
flagNiemcy
18%
38%
11%
31%
54
flagNieznany
22%
24%
23%
28%
253
flagRosja
17%
39%
14%
25%
68
flagWłochy
20%
10%
60%
10%
10

Płeć

men31%
women34%
na Ukraine
18%
13%
w Mołdawii
29%
29%
w Kazachstanie
19%
21%
na Białorusi
31%
35%

Szczegóły

Autor: tacuba
Ilustracja: neiljs
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.