Wprowadzony przez WHO w 1976 r. międzynarodowy system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie to?

ATP
ACT
ATC
AXC
Kla­sy­fi­ka­cja ana­to­micz­no­-te­ra­peu­tycz­no­-che­micz­na (ATC) ma struk­tu­rę drzewa, w którym naj­niż­szy, ana­to­micz­ny poziom dzia­ła­nia określa miejsce dzia­ła­nia, a wyższe pre­cy­zu­ją lek na drodze funkcji te­ra­peu­tycz­ne­j, cechy far­ma­ko­lo­gicz­nej i przy­na­leż­no­ści do okre­ślo­nej grupy che­micz­nej. Kod leku w kla­sy­fi­ka­cji ma 5 po­zio­mó­w, np. ad­re­na­li­na ma łatwą do zna­le­zie­nia w ATC lo­ka­li­za­cję: C 01 C A 24.

Rozkład odpowiedzi

ATP
ACT
ATC
AXC
odpowiedzi
flagHolandia
0%
20%
80%
0%
5
flagNieznany
33%
16%
50%
0%
6
flagPolska
22%
25%
46%
5%
140
flagNiemcy
0%
66%
0%
33%
3
flagWielka Brytania
0%
100%
0%
0%
1

Płeć

men47%
women31%
ATP
17%
27%
ACT
26%
31%
ATC
47%
31%
AXC
8%
9%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Wprowadzony przez WHO w 1976 r. międzynarodowy system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie to?
155
46%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.